В писмо от 7 октомври Генералният секретар на Копа Коджека Пека Песонен напомня на Франс Тимерманс, че „земеделските стопани са първите, които усещат въздействието на изменението на климата и трябва да се справят с нарастващите разходи за адаптация и смекчаване.

“ За въглеродно неутралната икономика е „основополагащо да се разработят устойчиви политики и програми, които да съпътстват фермерите и техните кооперации за този преход и да признаят значението на съществуващите инструменти.“ Копа Коджека иска да види улавянето на въглерода „да се вземе предвид при прилагането на законодателните инструменти за климата“, с въглероден пазар или схеми за кредитиране.

Има призив за енергийна програма за намаляване на потреблението на изкопаеми горива във фермата и увеличаване на заместимостта с възобновяеми енергийни източници. Организацията на фермерите и кооперациите също подчертава, че европейската „зелена сделка“ трябва да включва нова стратегия за горското стопанство. Песонен призовава от името на земеделските стопани да се използват „авангардни технологии като нови техники за развъждане на растения, изкуствен интелект (AI) и цифрови технологии.“

Във всички търговски споразумения трябва да бъде включена глава относно изменението на климата, като Копа Коджека препоръчва обмисляне на въглеродните гранични данъци „внимателно“, защото те могат да увеличат входящите разходи. Земеделските стопани се нуждаят от „законодателство в областта на околната среда, което отчита техните усилия и им дава достатъчно гъвкавост за по- ефективно използване на природните ресурси, като същевременно гарантира продоволствената сигурност“.

Те искат също така ЕС да се увери, че „растителнити и животински гени и генетични природни черти, които могат да бъдат намерени в природата или са получени чрез мутагенеза (процес на промени в структурата на ДНК, в резултат на което настъпва мутация на организма), не подлежат на патентоване.“ Относно плановете за кръгова икономика и стратегията „От фермата до вилицата“ за устойчива храна, Песонен отбелязва успеха на ЕС в намирането на алтернативи на изкопаемите материали и призовава актуализираната стратегия за биоикономика да бъде „ключов компонент на европейската зелена сделка.“ Президентът на Копа Коджека подчертава, че разходите за прилагане на нова политика се поемат от всички, от фермерите и производителите до търговците на дребно и потребителите“ и най-уязвимите трябва да са защитени от непредвидими последици.

 

Източник: МЗХГ