„За програмния перод 2014 -2020 г. България ще получи общо 5,3 млрд. евро по линия на Общата селскостопанска политика“, заяви Симеон Кузманов, експерт в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ към МЗХГ по време на семинар по тема „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.“, който се преведе в гр. Добрич. Семинарът се организира по проект на Асоциацията на земеделските производители в България – „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Куманов посочи, че средствата се разпределят по два стълба на ОСП. „Първият стълб включва Директните плащания и пазарната подкрепа, по които подпомагането е на 100%. Вторият стълб обхваща подмерките от Програмата за развитие на селските райони, които имат инвестиционен насоченост и самоучастие от страна на кандидатите.“ В момента се провеждат дискусии за бъдещето на ОСП през следващия програмен период, допълни още той в представянето си. Очаква се програмите,схемите и мерките на ОСП да бъдат насочени към развитието на малките и средните стопанства и младите хора. Сред приоритетите на нашата страна е запознаване на елементите на настоящия програмен период.
Земеделските стопани с отделен бюджет за процедура Производство по подмярка 6.4.1
Венислава Бояджиева, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ представи мерките за подпомагане на земеделските стопани и предприятията по ПРСР (2014-2020 г.). В презентацията си тя акцентира на подмярка6.4.1 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , която е отворена в момента. Бояджиева обясни, че общият бюджет на подмярка е разпределен на целеви приеми. Така например по Процедурата за „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ за микропредприятия, които не са земеделски стопани е определен бюджет от 16 800 000 евро, за земеделски стопани – 11 200 000 евро, а за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за проекти с включени дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и  „Дневни грижи за малки деца“ – 7 000 000 евро.
По Процедурата за “Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз” за микро предприятия, които не са земеделски стопани е заделен бюджет от 18 000 000 евро, а за земеделските стопани – 12 000 000  евро. При процедурата за развитие на занаятите няма разпределение. Целта е средствата да бъдат насочени и инвестирани за услуги и производства, които реално да развият селските райони и да доведат до подобряване на качеството на живот в тях. Повече детайли по отношение допустимите дейности и подготовката на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 6,4,1 представи Христо Панайотов, експерт по ПРСР към „Агробизнес Консултинг“ ЕООД. Той акцентира върху документите нужни за подаване на предложението на бенефициера, както и върху критериите за оценка.
Земеделските училища също усещат ползите от директните плащания
По време на семинара д-р Светла Тодорова, директор на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“ (ПГВМ), гр. Добрич представи добра практика по ОСП. В представянето си, тя обясни че тяхното учебно заведение кандидатства и получава средства по линия на Директните плащания. „Това е възможност за нас да поддържаме материално техническата си база, с оглед на специфичните дисциплини, които се изучават при нас – “Ветеринарен техник”, “Техник-технолог на качеството на храни и напитки”, “Ветеринарен лаборант” и “Пчеларство”. Подкрепата, която получаваме ни помага за отглеждането на собствената ни база с животни, които наброяват 55-65 говеда в различни възрастови групи. Тодорова посочи, че те разполагат и с обработваема земя предоставена им от ДПФ -1248 дка и общинско пасище за животните 68 дка.“Всичко това ни мога да подготвим учениците си една високо ниво, за да бъдат конкуренти на пазара на труда или подготовката да им даде едно добро начало за стартиране на собствен бизнез в земеделския сектор.
Събития насочени към фермери, преработватели и неправителствени организации
Проектът и дейностите, които ще се изпълняват бяха представени от Ивайло Тодоров, ръководител на проекта от страна на Асоциацията. Пред аудиторията, той посочи че дейностите по проекта имат информативен характер и са насочени към по-добро запознаване с подкрепата и мерките, които се предоставят по линия на ОСП за страната ни. Събитията са насочени към фермери от всички браншове на сектора, преработватели и производители на храни, предприемачи в селските райони, работещи в сферата на образованието и учащи, малки и средни предприятия, представители на неправителствени организации, представители на регионална администрация, специализирани медии и др. В рамките на проекта се акцентира на събития, които да привлекат повече младите хора, които да научат повече и да се запознаят отблизо със земеделския бизнес. По проекта ще се проведат: семинари, отворени дни – „Виж как го правим ние“, семинари със студенти от университетите, национална среща на земеделския сектор, участия с информационен щанд на изложения и 1 фестивал, които ще бъде под надслов „От българско по българско“, обясни още Ивайло Тодоров