Преговарящите по бюджета от страна на Парламента постигнаха съгласие с Председателството на Съвета на ЕС относно проекта на споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР за периода 2021—2027 г.) и новите собствени ресурси. За да влезе в сила, компромисът трябва да бъде одобрен от двете институции, съобщиха от ЕП.

В него са подсилени целите в областта на биологичното разнообразие. Ще бъдат приложени подобрени методики за проследяване на климата и биологичното разнообразие, за да се гарантира, че поне 30 % от общия размер на бюджета на ЕС и разходите от NextGenerationEU ще подкрепят целите в областта на климата, както и да се гарантира, че 7,5 % от годишните разходи са предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10 % от 2026 г. нататък.

В компромисния текст Парламентът получи 16 милиарда евро в допълнение към пакета, договорен от държавните и правителствените ръководители на срещата им на върха през юли. 15 милиарда евро ще бъдат използвани за подсилване на водещите програми за защита на гражданите от настоящата пандемия от COVID-19, за предоставяне на възможности за следващото поколение и за запазване на европейските ценности. 1 милиард евро ще бъдат вложени за увеличаване на възможностите за гъвкавост за справяне с бъдещи нужди и кризи.

Основният приоритет на Парламента беше да осигури увеличение за водещите програми, които са изложени на риск от недостатъчно финансиране съгласно споразумението на Европейския съвет от юли 2020 г., което застрашава ангажиментите и приоритетите на ЕС, по-специално Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии.

Допълнителните средства ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в областта на конкуренцията (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват правилата на ЕС), в съответствие с отдавна изразеното искане на Парламента средствата, генерирани от Съюза, да останат в бюджета на ЕС.

Благодарение на този компромис, реално Европейският парламент, наред с другото, утроява финансовия пакет за EU4Health (програмата „ЕС в подкрепа на здравето“), гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира, че финансирането на научните изследвания продължава да нараства.

Нови собствени ресурси

Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за изплащане на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки.Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите седем години. Тази пътна карта е включена в „Междуинституционалното споразумение“ – правно обвързващ текст.

В допълнение към приноса от данъка върху пластмасовите продукти, считано от 2021 г., пътната карта включва собствен ресурс на база СТЕ (Схемата за търговия с емисии) (от 2023 г., евентуално свързана с механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите), данък върху цифровите технологии (от 2024 г.) и собствен ресурс на база собствени ресурси, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).

Засилване на бюджетния контрол

Що се отнася до разходите за фондовете от NextGenerationEU (Следващо поколение ЕС), Парламентът гарантира, че трите институции ще се срещат редовно, за да оценяват усвояването на средствата, предоставени въз основа на член 122. Разходите ще бъдат изразходвани по прозрачен начин и Парламентът, заедно със Съвета, ще контролира всички отклонения от предварително договорените планове.

Инструментът за възстановяване (NextGenerationEU) се основава на член от Договора за ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда роля на Европейския парламент. Преговарящите от страна на ЕП получиха също така нова процедура за установяване на „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета въз основа на оценка на Комисията, за да се постигне съгласие относно отражението върху бюджета на всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122.

Контекст

Това предварително споразумение, постигнато между преговарящия екип на ЕП и Председателството на Съвета, все още трябва да бъде одобрено от Съвета, председателя на Парламента и ръководителите на групи и ще подлежи на гласуване в комисията по бюджети (BUDG) и на пленарно заседание.