На конференцията „Нашите гори, нашето бъдеще“, която се проведе в гр. Брюксел на 25 април 2019 г., европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган предложи потенциална инициатива, озаглавена „Инициатива – 1 хектар“, с която държавите членки биха могли да адресират амбициозните екологични цели на политиката, свързани с ОСП след 2020 г.

Инициативата предлага да бъдат финансово стимулирани земеделските стопани за залесяване на един хектар площ. Според Хоган такава интервенция може да бъде включена в бъдещия Стратегически план, като залесяването трябва да бъде направено по начин, който подобрява биоразнообразието и допринася за целите, свързани с климата и околната среда. Предложената инициатива представлява примерна интервенция, която може да бъде развита от държавата членка, като осигури плоска сума на плащане на стопанството на годишна основа за следващия седемгодишен период при условие, че съответният земеделски стопани извърши залесяване на 1 ха от стопанството и продължи да поддържа тази част като залесена площ.

Фил Хоган подчерта, че „Инициатива – 1 хектар“ може да допринесе за осигуряването на ценни екосистемни услуги като задържане на водата, контрол на почвената ерозия и превенция от наводнения. Залесеният хектар може да бъде гранична земя до парцелите или площ между големи земеделски масиви, където е необходимо да бъде въведен разнообразен елемент на ландшафта, за да се осигури полза за биоразнообразието.

Информация за предложената инициатива е публикувана на интернет страницата на Европейската комисия, където е приложено изказването на комисар Хоган: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/keynote-speech-commissioner-phil-hogan-our-forests-our-future-conference-brussels_en.

Комисар Хоган подчертава, че това е примерна интервенция, която може да бъде приложена, но политическото решение дали да се въведе следва да дойде от съответната държава членка, съобразно локалните специфики и потребности.

Източник: МЗХГ