Министерство на земеделието, храните и горите публикува проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014–2020 за 2020 календарна година.

Предвидено е да бъдат отворени приеми на докумени по следните подмерки:

  • 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ с общ бюджет по процедурата: октомври-декември 2020 г.;
  • 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с общ бюджет по процедурата: октомври-ноември 2020 г.;
  • 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: март-април 2020 г.;
  • 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“: април-юни 2020 г.;
  • 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)“: януари-март 2020 г.;
  • 8.1. „Залесяване и поддръжка“ с общ бюджет по процедурата- до 8 560 000 евро: юни-септември 2020 г.;
  • 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“: септември-декември 2020 г.;
  • 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“: август 2020 г.

Повече подробности за подмерките може да бъдат намерени в проекта на инидикативната работна програма.

В индикативния график се посочва още, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2020 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.