Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува „Списък на добри земеделските практики от полза за климата и околната среда“, който представи днес по-рано в рамките на видеконферентна среща със земеделския бранш, с представители на акедимичната и научната общност, с неправителствени организации, работещи в областта на околната среда, биоразнообразието и билогичното земеделие.

По инициатива на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, Координационното звено за Новата ОСП разработи списък на добрите земеделски практики за околната среда, който цели да постави основата за дебат за възможностите за стимулиране на устойчивите земеделски практики в Новата ОСП в зависимост от идентифицираните потребности, които са в процес на обществено обсъждане. Целта на днешната видеоконферентна среща бе МЗХГ да получи от участниците предложения за добрите практики, полезни за опазване на природните ресурси в хода на развитието на дебата по обсъждане на законодателната рамка за ОСП от Европейските институции. Повече за дискусията можете да научите от публикацията👉МЗХГ представи на бранша списък с добри земеделски практики щадящи околната среда.

„Целта на настоящия документ е да представи на земеделските стопани списък от земеделски практики, които допринасят за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Представените практики имат информативна цел и нямат обвързващ характер – не представляват интервенции по смисъла на Проекта на регламента за Стратегическия план, който е в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета“, подчертава в документа си МЗХГ.

Проектът на зелени практики е публикуван за обществено обсъждане и до 10 август заинтересованите страни могат да изпращат становища по отношение на това кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане в новия програмен период.

Източник: ruralnet.bg