Председателството на Съвета на ЕС е изпратило на държавите членки преработен проект на Регламент за стратегическите планове. Становища по него се очаква да бъдат подадени до 24 април. Процесът е част от работата по Реформата на ОСП след 2020 г. дори в ситуацията с епидемията с COVID-19, съобщават от земеделското министерство.

Председателството предлага допълнения в следните основни насоки: в дефинициите се включва понятието „прогнозни стойности”; в индикаторите се уточнява, че се използват индикаторите за продукти, които са свързани с уравняване на изпълнението; при индикаторите за резултати се въвежда задължение към държавите да използват поне общите индикатори за резултати и възможност да включат и други индикатори.

Няма промяна в проекта на разпоредби за директните плащания в сравнение с насоките на преговорите до момента. В разпоредбата за минимални и максимални финансови разпределения – се въвежда предложението за единен процент от финансирането за ОСП, който да се насочи към интервенциите, свързани с околната среда и климата. Точният размер на финансиране не е определен към момента и остава обект на преговори. Председателството предлага този единен дял от финансирането на ОСП да замени предложеното от ЕК финансиране за околна среда и климат в размер от 30% от средствата по ЕЗФРСР.

Интервенциите, които ще се признават за това финансиране са: 100% от средствата за еко-схеми в директните плащания; агро-екологичните ангажименти; интервенциите за райони с неблагоприятни аспекти, произтичащи от задължителни ограничения и интервенциите в сектора на пчеларството; с 40% от финансирането ще допринасят базовото плащане от директните плащания и районите с природни ограничения.

Източник: Агрозона