Информационната политика за Общата селскостопанска политика (ОСП) беше успешна за подобряване на разбирането и възприятията на политиката. Въз основа на данни от Евробарометър и резултати от проучване на заинтересованите страни, информираността за ОСП се е увеличила през последните пет години и възприятията за нейното представяне са се подобрили. Комбинираните резултати от проучването показват, че целите на информационната политика са постигнати до голяма степен. Това са сред основните констатации от публикуваното от Европейската комисия проучване за подкрепа на оценката на информационната политика за общата селскостопанска политика.

Това проучване допринася за цялостна оценка на информационната политика за ОСП, която ще завърши с публикуването на доклад на Комисията (staff working document) през есента на 2021 г. Целта на оценката е да се изследва уместността, съгласуваността, ефикасността, ефективността и добавена стойност от ЕС за информационните мерки на ОСП.

На заден план

Прилагането на информационни мерки по ОСП е законово изискване с цел да се подпомогне обяснението, прилагането и развитието на ОСП. Те ще повишат обществената информираност за съдържанието на политиката и са насочени към земеделските производители и други участници в селските райони. Информационните мерки целят също да възстановят доверието на потребителите след кризи чрез информационни кампании. Също така те следва да популяризират европейския модел на земеделие и да допринесат за корпоративната комуникация относно политическите приоритети на ЕС.

Информационната политика отразява значението на ОСП в рамките на ЕС за осигуряване на стабилно предлагане на достъпна храна за гражданите, подпомагане на фермерите и подобряване на селскостопанската производителност. Също така трябва да се подчертае ролята в запазването на социално-икономическата структура на селските райони, както и все по-важната роля на ОСП за смекчаване на изменението на климата, опазването на околната среда, както и допринесянето за постигането на целите на Зелената сделка.

Източник: https://ec.europa.eu