На 27 май Европейската комисия представи мащабен план за възстановяване след пандемията от коронавируса. Институцията предложи да се увеличат наличните средства за подпомагане на земеделските стопани и селските райони, както и за риболовния сектор с цел развитие и изпълнение на Европейския зелен пакт, и по-специално новата стратегия „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието.

ЕК публикува въпроси и отговори по финансовата част на Общата селскостопанска политика.

1) Какво съдържа новото предложение на Комисията за финансиране на Общата селскостопанска политика през периода 2021-2027 г.?

Чрез финансовия инструмент „ЕС от следващо поколение“ Комисията предлага да увеличи с € 15 млрд. (€ 16,5 млрд. в текущи цени) бюджета на Европейския фонд за селско стопанство за развитие на селските райони, за да подкрепи селските райони при извършването на необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт. Селските райони ще играят жизненоважна роля за постигането на зеления преход. Това финансиране ще им помогне да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда в новите стратегии за биологично разнообразие и „От фермата до трапезата“.

Като част от подсиления дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще бъде увеличен с €4 млрд. (€4,5 млрд. в текущи цени), докато Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще бъде увеличен с още €5 млрд. евро (€5,6 млрд. в текущи цени). Освен това Комисията предложи да увеличи бюджета на „Хоризонт Европа“ на €94,4 млрд., за да увеличи европейската подкрепа за научни и иновационни дейности, свързани със здравето и климата.

2) Как тези суми се съотнасят с предложението на ЕК за МФР, направено през 2018 г. в постоянни и текущи цени?

С преработеното си предложение за МФР, представено на 27 май 2020 г., Комисията предлага общо финансиране за Общата селскостопанска политика (ОСП) в размер на €348,3 млрд. в постоянни цени (€391,4 млрд. в текущи цени). Тази обща сума възлиза на €285,3 млрд. (€290,7 млрд. в текущи цени) за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ – директни плащания и свързани с пазара разходи) и €90 млрд. (€100,7 млрд. в текущи цени) за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Както беше посочено в предложението на Комисията от 2018 г. относно бъдещата ОСП, държавите-членки ще имат възможност да прехвърлят до 15% от своите средства за ОСП между Първи стълб – директни плащания и Втори стълб – развитие на селските райони. Това ще им позволи по-добре да адаптират политиката към приоритетите на своя селскостопански сектор.

През 2018 г. Комисията предложи бюджет в размер на €365 млрд. в текущи цени за ОСП, от които €286,2 млрд. за ЕФГЗ и около €78,8 млрд. за ЕЗФРСР. Средствата за ОСП през 2020 г. за ЕС-27 (без сумите за Обединеното кралство) се използват като референтно ниво и се умножават по седем, като така ще се създаде бюджетната рамка за следващите седем години: по този начин основното ниво възлиза на €382,5 млрд.

Бюджетът на ОСП в преразгледаното предложение за МФР, възлизащо на €391,4 млрд. по текущи цени, представлява 7% увеличение спрямо предложението от 2018 г. Това представлява ръст с €365 мрд. и 2% увеличение в сравнение с базовото ниво (т.е. средствата за ЕС-27 за 2020 г. се запазват на текущото ниво и през 2021-2027 г.). Пресметнато в цените от 2018 г., това съответства на €348,3 млрд. или на 7% увеличение на предложението от 2018 г. за €324,3 млрд. и увеличение с 2% в сравнение с базовото ниво (т.е. средствата за ЕС-27 за 2020 г. се запазват на сегашното ниво и през 2021 -2027).

С цел прозрачност съобщението за МФР от 27 май показва тези суми както в текущи цени, така и в цени за 2018 г.

Обобщение на предложения бюджет за ОСП през 2021-2027 (в милиона EUR)

ФондТекущи цениЦени през 2018
ЕФГЗ290702258251
ЕЗФРСР8425575013
ЕЗФРСР – Следващо поколение ЕС1648315000
ОБЩО391440348264
  •          Повече информация за това как се финансира ОСП може да видите ТУК.
  •          Бюджетът на ЕС: ОСП след 2020 – бележки и факти [1 юни 2018]

3) Предвидена ли е гъвкавост между стълбовете на ОСП?

Както беше посочено в предложението на Комисията от 2018 г. за бъдещата ОСП, държавите-членки ще имат възможност да прехвърлят до 15% от своите средства за ОСП между директни плащания и развитие на селските райони. Това ще им позволи по-добре да адаптират политиката към приоритетите на своя селскостопански сектор и по-добре да постигнат амбициите на Зеления пакт.

4) Какви ще бъдат процентите на съ-финансиране за развитие на селските райони?

Процентите на съфинансиране за развитие на селските райони в новото предложение остават същите като предложените през май 2018 г.: 70% за по-слабо развитите региони, схемата POSEI за най-отдалечените райони и Егейските острови; 43% за други региони; 65% за агроекологична подкрепа; 80% за конкретна подкрепа за развитие на селските райони (например ЛИДЕР); 100% за суми, прехвърлени от директни плащания.

5) Как ще се изразходват средствата чрез финансовия инструмент „ЕС от следващо поколение“? Ще има ли условия? Или ще се изразходват по общите правила за изразходване на средствата?

Селските райони ще играят жизненоважна роля за постигането на екологичен преход и за постигане на амбициозните цели на Европа в областта на климата и околната среда. Комисията предлага да се увеличи бюджетът за ЕЗФРСР с €15 млрд. по линия на инструмента „ЕС от следващо поколение“, за да подпомогне земеделските стопани и селските райони при извършването на структурните промени, необходими за прилагането на Европейския зелен пакт, и по-специално за подкрепа на постигането от амбициозните цели в новите стратегии за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“.

ЕК, ЕС, Agrozona.bgСтратегическите планове на ОСП ще играят жизненоважна роля в този преход. В своите стратегически планове за ОСП държавите-членки ще трябва да уточнят как възнамеряват да изпълняват различни цели, включително свързаните с икономическото възстановяване и гарантиране, че техните земеделски стопани отговарят на всички изисквания по отношение на околната среда и климата. В плановете също така ще трябва да бъде описано подробно как ще се използва финансирането от двата стълба на ОСП, за да се подкрепи националната стратегия. Целите ще се определят и оценяват всяка година, за да се оцени напредъкът.

6) Как ще се разпределят средствата за ОСП? Как ще се определят средствата за всяка страна-членка?

Относно Първи стълб на ОСП предложението на Комисията за МФР показва годишните суми за финансиране, които ще бъдат на разположение. Това ще се прилага предимно за директните плащания на земеделските производители, включително еко-схемите, както и за разходите, свързани с пазара, като например националните програми за подпомагане на виното, подкрепата за организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, училищните схеми, подкрепата за най-отдалечените региони и по-малките острови в Егейско море и други.
Относно Втория стълб на ОСП в Многогодишната финансова рамка са определени годишните суми, които ще бъдат на разположение. Допълнителните €15 млрд. за селските райони от инструмента „ЕС от следващо поколение“ ще добавят към средствата за държавите-членки през периода 2022 г. до 2024 г., пропорционално на предложените през 2018 г. средства за развитие на селските райони.

8) На какъв етап са преговорите за новата ОСП?

Предложенията на ОСП на Комисията са част от законодателния процес, който се осъществява от съзаконодателите – Европейският парламент и Съвета. Важно е процесът да приключи възможно най-бързо, за да се осигури яснота и сигурност както на фермерите, така и на националните администрации.

9) Какво е предложението на ЕК за финансиране за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) през периода 2021-2027 г.?

Като част от увеличения дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ЕФМДР ще бъде увеличен с €500 млн., за да се засили устойчивостта на риболовния сектор и да се осигурят необходимите възможности за управление на кризи. Това представлява увеличение с над 8% в сравнение с първоначално предложения бюджет за ЕФМДР през 2018 г.

Финансирането на ЕФМДР ще продължи да насърчава постигането на икономическите, социалните и екологичните цели на Общата политика в областта на рибарството. Постигането на устойчив риболов е инвестиция в устойчивостта на сектора в ЕС и в бъдещето на хората, заети в сектора.

ЕФМДР ще продължи да допринася за постигането на целите на Европейския зелен пакт, включително стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г. и стратегията „От фермата до трапезата“.

Източник: Агрозона