Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. С полученото Решение за изпълнение на ЕК CCI 2014BG06RDNP001 от 27.05.2020 г. се определя новият обхват на районите със значителни природни ограничения (НР 2) и се одобряват условията за прилагане на новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ (НР 3).

Това става ясно от публикуваните днес в сайта на Министерство на земеделието, хранире и горите (МЗХГ) прессъобщение; консолидираната версия на ПРСР 2014-2020 след седмото одобрено изменение и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020; с краен срок на едномесечното обществено обсъждане до 29 юни 2020 г. (становища могат да се изпращат до дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХГ, еmail: IMarkovska@mzh.government.bg). Целта на предложените промени в Наредба № 6 от 2015 г. е осигуряване на съответствие с текстове по отношение мярка 13, одобрени от ЕК в седмото изменение на ПРСР 2014 – 2020. Проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. включват: ново списък, в който са изброени одобрените от ЕК землища по подмярка 13.3; изменен списък на отпадащи от обхвата на НР 2 землищата; одобрените от ЕК ставки по подмярка 13.3.

👉Пакет документи с одобрено Седмо изменение на ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК 📌

👉Материали и стенографски протоколи от заседанията на КН на ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК📌

 

Одобреният обхват на НР 2 включва 340 землища, в които земеделска дейност извършват над 6 700 земеделски стопани.

От тези 340 землища,  311 са в обхвата на НР 2, прилаган към 2019 г.

След извършената актуализация на обхвата на НР 2 отпаднаха 258 землища от настоящото НР 2. Вследствие на този резултат, МЗХГ взе решение да се възползва от разпоредбите на чл. 32, ал. 4 от Регламент 1305/2013 г., а именно да се разработи и приложи нова подмярка 13.3 за райони с други специфични ограничения – НР 3. Разработената мярка беше включена в седмото изменение на ПРСР 2014-2020.

Одобреният обхват на НР 3 включват 60 землища, като 57 от тях са отпаднали от обхвата на НР 2

Тези 57 землища обхващат площи, заявявани по НР 2 от 1 039 земеделски стопани, които вече могат да получават подпомагане за тези площи по НР 3.

Преходна помощ за 2020 г. за бенефициентите в отпадналите от НР 2 землища

Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР 2 землища, които не попадат в обхвата на НР 3, могат да получат преходна помощ в размер от 25 евро/ха за 2020 г.

 Одобрени от ЕК ставки за НР 3 от новата подмярка 13.3 на ПРСР 2014-2020

  •    до 50,0 ха – 59,15 евро/ха;
  •    за частта над 50,0 ха – 100,0 ха – 27 евро/ха;
  •     за частта над 100,0 ха – 13 евро/ха.

В рамките на кампания 2020 г. земеделските стопани имат възможност да заявяват подпомагане, ако землищата им попадат в новия обхват на НР2 (Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.) или в обхвата на новата подмярка НР 3 (Заповед РД09-370/29.04.2020 г.), както и ако извършват земеделска в землища, отпадащи от обхвата на НР 2.

 

Източник: ruralnet.bg