Стратегия „От фермата до трапезата – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система

Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК е в основата на Европейската Зелена сделка, която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични.

Запознайте се със Стратегия „От фермата до трапезата“ ТУК

Хранителните системи не могат да бъдат гъвкави при кризи като пандемията Covid-19, ако не са устойчиви. Трябва да преработим нашите хранителни системи, които днес представляват почти една трета от глобалните емисии на парникови газове, консумират големи количества природни ресурси, водят до загуба на биологично разнообразие и отрицателни последици за здравето (поради недостатъчното и прекомерното хранене) и не позволяват справедлива икономическа възвръщаемост и поминък за всички участници, по-специално за първичните производители.

Устойчивостта на нашите хранителни системи  носи нови възможности за операторите в хранителната верига. Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаване на обществената осведоменост и търсенето на устойчива храна, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни.

Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК има за цел да ускори прехода към устойчива хранителна система, която трябва:

  • да има неутрално или положително въздействие върху околната среда
  • да спомага за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към неговото въздействие
  • да предотвратява загубата на биоразнообразие
  • да гарантира  продоволствената сигурност, храненето и общественото здраве, като се гарантира, че всеки има достъп до достатъчна, безопасна, питателна, устойчива храна
  • да запазва достъпността на храните, като същевременно генерират по-справедлива икономическа възвръщаемост, насърчават конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и насърчават справедливата търговия.

Стратегията определя както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, като общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са ключови инструменти за подпомагане на справедливия преход.

Предложение за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи ще бъде представено в подкрепа на изпълнението на стратегията и развитието на устойчива политика в областта на храните. Като взема предвид наученото от пандемията COVID-19, Комисията ще разработи и план за действие в извънредни ситуации за осигуряване на снабдяването и продоволствената сигурност . ЕС ще подкрепи глобалния преход към устойчиви селскостопански и хранителни системи чрез своите търговски политики и инструменти за международно сътрудничество.

ЕК посочва, че за да се даде възможност и да се ускори преходът към справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система, консултантските услугифинансовите инструменти , но също така и научните изследвания и иновациите са от съществено значение, тъй като те могат да помогнат за разрешаване на напрежението, разработване и тестване на решения, преодоляване на бариерите и разкриване на нови пазарни възможности.

Франс Тимерманс, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия:„ Коронавирусната криза показа колко сме уязвими всички ние и колко е важно да възстановим баланса между човешката дейност и природата. В основата на стратегиите „Зелена сделка“ стратегиите за биологично разнообразие и „Farm to Fork“ сочат нов и по-добър баланс между природата, хранителните системи и биоразнообразието; да защитим здравето и благополучието на нашите хора и същевременно да повишим конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са решаваща част от големия преход, който предприемаме. 

Видео на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“

Източник: ruralnet.bg