Изменения в текстовете относно еко-схемите и относно интервенциите по развитието на селските райони в областта на климата и околната среда от Проекта на Регламент за стратегическите планове бяха основните въпроси, обсъждани на заседанието на РГ „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС, проведено на 25 септември 2019 г. в Брюксел

Финландското председателство представи своите предложения. Повечето ДЧ, включително и България, се изказаха позитивно за предложените изменения от Председателството относно еко-схемите, определяйки ги като крачка в правилната посока и приближаване към постигането на компромис. Някои държави членки обърнаха внимание за необходимостта от демаркация между ангажиментите по еко-схемите и интервенциите по развитие на селските райони, с цел да се избегне двойно финансиране. Въпреки уточнението от председателството, че задължителността на еко-схемите е политически въпрос и ще се обсъжда в друг формат, някои делегации обвързаха необходимостта от по-висока амбиция по еко схемите с тяхната задължителност за държавите членки. Други делегации заявиха позицията си, че еко-схемите трябва да бъдат изключени от намаленията на плащанията, за да се създаде стимул за земеделските стопани и да се изпълнят целите по ОСП. В частта относно интервенциите по развитие на селските райони в областта на климата и околната среда беше обсъдено отделянето в специална разпоредба на хуманното отношение към животните, необходимостта от определяне на правилното ниво на плащане по конкретна интервенция, за да няма подценяване или надценяване. Делегациите изразиха доста различни становищата относно предоставянето на възможност за закупуване на земя само от млади фермери. Повечето делегации подкрепиха доброволния характер на прилагане на инструмента за управление на риска. Някои делегации приветстваха възможността за непроизводствени инвестиции за защита на животните срещу хищници.

Източник: МЗХГ