Днес министрите на земеделието  проведоха видеоконференция, на която обмениха на мнения относно стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието, които бяха приети наскоро от Европейската комисия. Целта на двете стратегии е превръщането на хранителните системи в ЕС в глобален стандарт за устойчивост и предприемането на спешни действия за защита и възстановяване на биоразнообразието в Европа.

„Стратегиите „От фермата до трапезата“ и биоразнообразието ще играят решаваща роля в прилагането на Европейската Зелена сделка и Плана за възстановяване за Европа. Трябва да оценим потенциалния принос на селскостопанския, риболовния и горския сектор за постигане на целите, определени в двете стратегии. Трябва обаче да обърнем особено внимание на въздействието върху тези сектори. Нашите фермери, рибари и производители на аквакултури заслужават справедлив преход, предвидими условия и адекватни финансови ресурси“, заяви Мария Вучкович, министър на земеделието на Хърватия.

По-специално, министрите обмениха мнения относно основните предизвикателства и възможности за постигане на стратегическите цели. Те обсъдиха също така предложените допълнителни мерки от Комисията за по-ефективно изпълнение на бъдещата обща селскостопанска политика, за да се постигне амбицията на Зелената сделка. На финала представиха своите виждания дали новото предложение за бюджета на ЕС 2021 – 2027 г., включително и за новия Европейски инструмент за възстановяване („ЕС от следващо поколение“), е адекватно проектирано да изпълни амбицията на „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието.

Министрите приветстваха както стратегиите, така и амбицията за засилване на ролята на земеделските производители във веригата на доставки. Те подчертаха, че амбициозните цели на двете стратегиите трябва да бъдат съобразени с амбициозен бюджет. Много делегации изразиха опасенията си, че недостатъчните средства могат да застрашат финансовата жизнеспособност на земеделските стопани в ЕС и подчертаха, че предложените бюджетни средства за ОСП не са в съответствие с целите на стратегиите.

Земеделските министри  изразиха опасения, че усилията, положени за постигане на целите, предназначени да ограничат употребата на пестициди и антибиотици, могат да намалят конкурентоспособността на фермерите в ЕС на световния пазар. Те също така поискаха от Комисията да вземе предвид специфичните национални обстоятелства.

В своето обсъждане министрите подкрепиха амбицията за въвеждане на общи правила за етикетиране на храните. Също така беше подчертано значението на горското стопанство за постигане на целите на стратегиията „От Фермата до трапезата“ и стратегия за биоразнообразието.

Министрите изразиха съгласие, че европейската „Зелена сделка“ е стъпка в правилната посока, но признаха, че има значителни различия в първоначалните позиции на държавите-членки, които трябваше да се вземат предвид и че трябва да се избягват единни подходи. Те подчертаха също така необходимостта от определяне на събирането на данни и мониторинга на напредъка в секторите, както и необходимостта от използване на единни, точни и съпоставими данни. Те подчертаха и важността на добрата комуникация със земеделските стопани, за които се очаква да положат най-големи усилия.

Често се споменава намирането на общо решение по отношение на финансовата подкрепа за адаптирането и прехода на целия сектор на производството на храни, от първично производство към крайни продукти. Във връзка с изискванията за гъвкавост и по-дълъг период на адаптиране министрите обмениха мнения относно съвместимостта на предложението за обща селскостопанска политика с изискванията на Европейската Зелена сделка.

Вижте ТУК и пресконференцията след конференцията на министрите на земеделието.

Източник: ruralnet.bg