До 30 юни 2021 г. ЕК следва да прецени как законодателството на ЕС трябва да бъде променено, за да се постигнат новите цели за 2030 г. и 2050 г. и да обмисли дефинирането на предложения. Служителите в ЕС следва да начертаят траекторията за постигане на целта за 2050 г.

При тези действия трябва да се отчита целесъобразността на разходите, икономическата ефективност, сигурността на доставките. Комисията и държавите членки имат задължение за осигуряването на диалог с гражданското общество за прогреса по климатичните цели на закона.

ЕК може да завиши целите за 2030 г. за намаляване на емисиите от парникови газове от -40% на -50% или дори -55% (в сравнение с нивата от 1990 г.), в зависимост от резултатите от оценка на въздействието, която се очаква през септември 2020 г. До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 години Комисията ще оценява прогреса на държавите членки за постигането на напредък за климатична неутралност до 2050 г. Проектът на Закона за климата е публикуван на страницата на ЕК: https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en.

Източник: МЗХГ