Новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за 2021-2027 г. ще се съсредоточи още повече върху въпросите на климата и околната среда, особено засягащи полското и европейското селско стопанство.

Европейската комисия представи предложение за формата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. на 1 юни 2018 г., месец след представянето на проекта на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021-2027 г. Комисията прие бюджета на ОСП в размер на  365 милиарда евро.

Комисията предложи в новата финансова перспектива селскостопанската политика да се характеризира с по-големи амбиции по въпросите на околната среда и климата. При определянето на общите цели на ОСП, Комисията реши да включи въпроси като изменението на климата, устойчивостта на природните ресурси, биологичното разнообразие, безопасността на местообитанията на животните и опазването на природния пейзаж.

Специалният доклад започва с очертаване на общите предположения на Общата селскостопанска политика в контекста на адаптирането й към по-строги изисквания за климата и околната среда. Някои страни ще трябва да приемат по-малко пари за селското стопанство, но в същото време това е възможност за земеделските производители, които ще бъдат възнаградени за използването на екологични практики.

Предположенията на новата ОСП и нейните последици за Полша се коментира и от доктора Збигнев Карачун от SGGW, който подчертава, че „промените в новия бюджет на ЕС ще бъдат полезни за селското стопанство“.

Ще разгледаме и въздействието на новата селскостопанска политика върху иновациите в селското стопанство, как може да помогне за развитието на биологичното земеделие и да допринесе за подобряване на състоянието на почвата в Европа.

източник: euractiv.com