Призивът е заявен посредством обща декларация, която трите страни представиха преди заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 27 януари 2020 г. В декларацията се подчертава, че ОСП трябва да остане важна политика на ЕС като се подчертава нейната роля за хранителната сигурност и жизнеспособността на фермите и селските райони.

Германия, Франция и Испания считат, че политиката трябва да допринася повече за опазване на околната среда и борбата срещу климатичните промени, съпътствайки прехода към по-устойчиви производствени системи с оглед достигане неутралност към климата през 2050 г.

В декларацията се призовава за ОСП, базирана на общ набор от приложими правила, избягващи изкривяването на конкурентоспособността и ограничаването на броя възможни механизми, за да осигури на европейските фермери обща рамка за производство в съответствие с високи екологични стандарти. Германия, Франция и Испания твърдо подкрепят новата екологична архитектура, предложена от Европейската комисия, която въвежда засилена условност и създава основа за завишени екологични изисквания посредством задължителна екосхема по първи стълб и агроекологични мерки по втори стълб. Трите държави членки подчертават, че условността следва да бъде общ набор от принципи и следва да се прилага справедливо за всички земеделски системи, дори ако контрола се коригира по отношение на малките фермери.

Декларацията призовава за екосхема, задължителна за държавите членки и доброволна за фермерите, която да осигурява стимулиращи плащания по първи стълб за екологично и климатично ориентирани практики. Германия, Франция и Испания изразяват позиция в подкрепа на минимален бюджет, който да се разпредели за екосхемите и смятат, че предложението на Финландското Председателство за минимален дял от общия бюджет по първи и втори стълб, отделен за разходи, свързани с околната среда и климата е стъпка в правилната посока. В декларацията се подчертава, че повишените екологични и климатични амбиции на ОСП, както и повишените амбиции в областта на хуманното отношение към животните и нуждата от укрепване на социално-икономическото устройство на селските райони, трябва да вървят ръка за ръка с осигуряването на адекватно финансиране за тяхното прилагане и бюджетът, определен за бъдещата ОСП трябва да съответства на нивото на екологичните и климатични предизвикателства.

Източник: МЗХГ