Европейският съюз ще има Европейски съвет по иновациите, чиято цел ще бъде подкрепата за стартиращи малки фирми. През 2017 г. Комисията стартира пилотната фаза на звеното, провеждайки отворени конкурси и лични интервюта, за да идентифицира и финансира най-иновативните стартиращи предприятия в Европа и МСП. Оттогава 1276 високо иновативни проекта вече са се възползвали от общо финансиране на стойност над 730 милиона евро. Общият бюджет, определен за съвета е 2 млрд. евро.

Днес Съветът постигна съгласие по ключови части от проекта за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“. В тази програма се определят оперативните цели и видовете дейности, предвидени за изпълнението на „Хоризонт Европа“ — рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

Решението съдържа разпоредби относно:

  • общите насоки на научноизследователските дейности в рамките на всеки клъстер от „Хоризонт Европа“;
  • областите за възможни мисии и институционализирани европейски партньорства;
  • процедурата за многогодишното стратегическо планиране, която да бъде приета от Комисията с тясното участие на държавите членки на ранен етап;
  • създаването от страна на Комисията на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ);
  • работните програми за изпълнение на специфичната програма, които да се приемат от Комисията;
  • разширяването на участието в изследователски дейности, финансирани по „Хоризонт Европа“
  • укрепването на европейското научноизследователско пространство;

Днешното споразумение изключва хоризонталните и финансовите въпроси, които в момента се обсъждат като част от преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. Тези въпроси, и по-специално окончателните суми, ще зависят от постигането на съгласие относно следващата многогодишна финансова рамка в съответствие с политическите насоки, които ще бъдат предоставени от държавните и правителствените ръководители.

Следващи стъпки

Съветът ще приеме проекторешението след получаване на становището на Европейския парламент и на Европейския икономически и социален комитет и след като бъде постигнато пълно съгласие относно многогодишната финансова рамка и проекта за регламент относно „Хоризонт Европа“.

Днес Съветът прие поредица от други законодателни актове относно емисиите на CO2 от автомобили, общите правила на пазара на газ, за авторските права, договорните правила за продажбата на стоки и цифрово съдържание онлайн и в магазините. Това отразява резултатите от интензивните преговори с Европейския парламент през последните седмици преди края на текущия парламентарен мандат.

Източник: Агрозона