Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха днес задействането на пакет от заеми в размер на един милиард евро, предназначени специално за младите земеделски стопани. През 2017 г. 27 % от подадените до банки искания за заем от млади земеделски стопани в ЕС не са получили одобрение, докато при останалите стопанства неодобрените искания са били едва 9 %.

 

Пакетът от заеми за един милиард евро, който обявиха днес комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган и заместник-председателят на ЕИБ Андрю Макдауъл, цели земеделските стопани в ЕС и по-специално младите земеделски стопани да получат по-лесен достъп до финансиране.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Достъпът до финансиране има решаващо значение и често пъти е препятствие за младите хора, които желаят да направят земеделието своя професия. В ЕС едва 11 % от земеделските стопани са на възраст под 40 години и затова подпомагането им е приоритет за Европейската комисия и Общата селскостопанска политика в периода след 2020 г. За мен е удоволствие да видя началото на тази нова съвместна инициатива.

Заместник-председателят на ЕИБ, отговарящ за селското стопанство и биоикономиката, Андрю Макдауъл коментира: „Земеделието е гръбнакът на икономиката на ЕС и от него зависи не само производството на здравословни храни, но и борбата с изменението на климата и опазването на околната среда. С тази нова инициатива ЕИБ отправя поглед към бъдещето на отрасъла и се стреми да запълни един сериозен пазарен вакуум, а именно липсата на достъп до финансиране особено за следващото поколение земеделски стопани. Програмата за заеми ще съдейства и за растежа и конкурентоспособността в отрасъла на селското стопанство и биоикономиката чрез запазване и създаване на работни места в селските и крайбрежните райони.

Програмата ще се управлява на равнище държави членки от банки и лизингови дружества с дейност на територията на ЕС. Очаква се средствата, осигурени от банките участнички, да съответстват на ангажираните от ЕИБ суми, което може да увеличи общата сума до два милиарда евро, които да бъдат предоставени на разположение по-специално на младите земеделски стопани.

Програмата ще търси решение на много от пречките, с които се сблъскват понастоящем земеделските стопани като осигури:

  • по-ниски лихвени проценти;
  • по-дълги гратисни периоди до първата вноска по изплащането (до 5 години);
  • по-дълги периоди за изплащане на целия заем (до 15 години);
  • повече гъвкавост, в зависимост от условията, при нестабилност на цените в отрасъла, за да се гарантира, че земеделските стопани запазват способност да обслужват заемите си в трудни периоди (например чрез „гратисен период“, през който земеделските стопани прекъсват вноските си за няколко месеца).

Два пилотни заема по схемата в размер на 275 млн. EUR ще бъдат предоставени на разположение във Франция. Те са предназначени специално за младите земеделски стопани и за мерки по смекчаване на последиците от изменението на климата.

Новата програма за заеми е част от съвместната инициатива на Европейската комисия и ЕИБ в услуга на младите земеделски стопани, чиято цел е да се съчетаят подпомагането по съществуващия Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и финансовите средства и експертен опит на ЕИБ. Освен пакета от заеми програмата предвижда запазване на безвъзмездните средства по ЕЗФРСР за млади земеделски стопани и новосъздадени предприятия, които могат да се използват като лихвени субсидии или техническа помощ в съчетание с финансови инструменти. Освен това ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) съдействат на управляващите органи чрез консултации и споделяне на експертен опит.

Източник: http://europa.eu