Предложенията включват някои разпоредби от Регламента за стратегическите планове по ОСП. Освен това финландското председателство продължава своите усилия за постигане на напредък в преговорите, като се очаква Съветът по земеделие на 18 ноември да обсъди разходите на ОСП по отношение на действията, свързани с климата.

Относно зелената архитектура председателството предлага да се премахне целта за разпределяне на 30% от разходите по втория стълб на ОСП (развитие на селските райони) за действия, благоприятни за климата, като вместо това държавите членки да отделят определен процент от общия си пакет от ОСП (по стълбове 1 и 2) за целите, свързани с климата. Този процент може да бъде определен по-късно, след преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027. Председателството изтъква, че въпросът за задължителния характер на еко-схемите (екологичните програми) остава „отворен“.

По отношение на директните плащания финландското председателство посочва, че страните от ЕС са разделени по въпроса за обвързаната подкрепа. Някои ДЧ биха искали да се включат повече сектори, докато така наречените „либерални“ държави искат да запазят статуквото и постепенно да се премахне обвързаната подкрепа.

Председателството счита, че настоящият текст представлява балансиран компромис между тези две гледни точки. По отношение на допълнителното преразпределително подпомагане председателството предлага ДЧ да изплащат тази помощ само на стопанства, по-малки от лимит, определен от тях. Този лимит може да се основава или на броя хектари, или на икономическия размер на стопанството.

 

Източник: МЗХГ