Основна констатация от оценката е, че остаряването на европейските фермери е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени селските райони. Въздействието на ОСП върху обновяването на поколенията е предимно положително, но остава ограничено, особено в региони, в които липсва основна инфраструктура и услуги.

ОСП сама по себе си не е достатъчна за справяне с основните пречки за навлизане в земеделието, като достъп до земя и достъп до капитали. Мерките, включени в ОСП, подпомагат икономическата устойчивост на младите фермери, но пълният потенциал на такива мерки не се използва.

Оценката е подкрепена от външно проучване и изследва ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност по двата стълба на ОСП, прилагани в периода между 2014 и 2020 г. Мерките, оценени в оценката са тези, които са най-подходящи за обновяване на поколенията: подкрепа с директни плащания на млади фермери; инвестиционна подкрепа и помощ за стартиране на бизнес („Мерки за обновяване на поколенията на ОСП“).

Оценката установява, че подкрепата, предоставена за „мерките за обновяване на поколенията на ОСП“, има положително въздействие върху увеличаването на броя на младите фермери, макар и в ограничена степен. Това положително въздействие зависи и от други фактори. Например, социално-културните и по-широките икономически стимули играят важна роля при вземането на решение за селско стопанство или живот в селските райони.

Подкрепата, предоставена от мерките за обновяване на поколенията, помага на новите фермери с общите разходи след създаването на тяхното стопанство и подкрепата за инвестиции в ранните години. Само по себе си обаче това е недостатъчно за справяне с основните бариери за навлизане в земеделието, като например достъп до земя и капитали. Въпреки че нивото на обучение на младите мениджъри на ферми под 35 години се е увеличило с времето, достъпът до знания и съвети все още е недостатъчен.

През 2016 г. само 43% от младите мениджъри на ферми са имали повече практически опит, в сравнение с 32% средно за всички земеделски производители в ЕС. Анализът показва ползите от предоставянето на официално обучение и консултации, като условие за достъп до капиталови безвъзмездни средства, помощ за стартиране и/или директно плащане за млади фермери. Подкрепата за развитие на селските райони, допълнена от други политики на ЕС, като регионалните и кохезионните фондове, които насърчават икономическата диверсификация на селските райони, по-добрите услуги и инфраструктурата (включително широколентовия интернет), са жизненоважни за подобряване на икономическия климат в селските райони.

Предоставянето и въздействието на мерките за обновяване на поколенията могат да бъдат подобрени чрез множество инструменти на ОСП и извън ОСП и по-широки законодателни и фискални разпоредби. Бъдещите стратегически планове на ОСП ще осигурят адекватна рамка за преминаване в тази посока.

Източник: МЗХГ