На 11 февруари 2021 г. се проведе видеоконферентно заседание на Експертната група по хоризонтални въпроси на ОСП – подгрупа Опростяване.

Заседанието беше логическо продължение на срещата на същата експертна група, проведена на 5 февруари 2021 г. В рамките на дневния ред бяха разгледани 4 от целите на Зелената сделка, свързани с ОСП – увеличение на биологичното земеделие, намаляване на загубата на хранителни вещества, повишаване на богатите на биоразнообразие особености на ландшафта и осигуряване на високоскоростен интернет в селските райони.

Европейската комисия (ЕК) прикани държавите членки да поставят амбициозни цели, свързани с екологията в своите стратегически планове. Необходимо е прилагането на интегриран подход и ясно да личи връзката с останалите политики, прилагани в страната.

Поставянето на целеви стойности в Стратегическия план по всяка от темите, свързани със Зелената сделка следва да покаже къде съответната държава смята да се позиционира след прилагането на елементите на стратегическия документ. ЕК ще направи оценка дали стратегическите планове на държавите са достатъчно амбициозни, за да могат да бъдат постигнати целите на Зелената сделка на ниво ЕС.

 

Източник: МЗХГ