На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г., а делът на площите с биологично земеделие се е увеличил в ЕС

Показателите на Общата селскостопанска политика (ОСП) допринасят за оценката на изпълнението й (178 показателя и повече от 900 под-показателя). Те потвърждават, че ОСП е по-пазарно ориентирана (износът на селскостопански и хранителни продукти на ЕС възлиза на 137,5 млрд. евро през 2018 г., а търговският баланс на ЕС за селскостопанските и хранителни продукти остава положителен- 21,7 млрд. евро през 2018 г.). Равнището на заетост в селските райони се е увеличило с  2 %- от 66% за 2016 г., на 68% за 2017 г. Делът на площите с биологично земеделие продължава да расте в ЕС. През 2016 г. той представлява 6,7% от общата земеделска площ в ЕС (11,9 милиона хектара). През 2017 г. достига 7% от общата земеделска площ (12,6 милиона хектара). Екологично насочените площи бележат незначително увеличение от 11,1 милиона хектара за 2016 г., на 11,4 милиона хектара за 2017 г.

 

Източник: МЗХГ