На 18 ноември в Брюксел Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение относно основните елементи на бюджета на ЕС за 2020 г. включително по приоритети като растеж и конкурентоспособност, климатични действия, иновации, научни изследвания и развитие, младеж и сигурност

Постигнатият компромис определя общите задължения за следващата година на 168,7 млрд.  евро (0.99% от БНД на ЕС-28), което представлява увеличение с 1,5% в сравнение с бюджета за 2019 г. Общите плащания възлизат на 153,6 млрд. евро (0.90% от БНД на ЕС-28), което е нарастване с 3,4% спрямо 2019 г. Договорените числа се основават на предпоставката, че Обединеното кралство ще продължи да участва пълноценно във финансирането и изпълнението на бюджета на ЕС за 2020 г. 21% от общия бюджет ще бъде отделен за мерки за борба с изменението на климата.

Парламентът и Съветът на ЕС постигнаха съгласие да поставят по-голям акцент върху действията, свързани с климата в няколко области като изследвания и развитие, транспортна и енергийна инфраструктура (Механизъм за свързване на Европа и външни действия на ЕС). Допълнителни средства бяха отпуснати и за програмата LIFE на ЕС и Европейската агенция по околна среда в подкрепа на борбата срещу изменението на климата. Други важни елементи на споразумението включват  25,3 млрд. евро за програмите за конкурентоспособност за растеж и работни места, Европейски спътникови навигационни системи и енергийния сектор.

Програмата Еразмус+ ще получи 2,9 млрд. евро. Пакетът Младежка инициатива за заетост е определен на 145 млн. евро.  Според съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията, планът е да се добавят допълнителни 50 милиона евро през следващата година, ако Комисията потвърди, че това е необходимо. Допълнителни средства в сравнение с 2019 г. са отпуснати и в областта на сигурността и миграцията,  а също и за няколко агенции като Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европол, Европейската прокуратура и Евроджаст.

Инструментите на ЕС за външна дейност също бяха засилени, за да покрият ангажиментите на ЕС към   Сирия и Доверителния фонд на ЕС за Африка за борба с първопричините за миграцията през Северноафриканския прозорец. Както през 2018 г., така и през 2019 г. предприсъединителните фондове за Турция са значително намалени, предвид отдалечаването на Турция от ценностите на ЕС. От друга страна са осигурени повече средства за Западните Балкани. Съветът и Парламентът на ЕС също така се договориха да обсъдят допълнително използването на неизразходвани средства от предходни години. Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва официално да одобрят текста в рамките на 14 дни. Очаква се Съветът да го одобри на 25 ноември. Гласуването в Европейския парламент е насрочено за 27 ноември.

 

Източник: МЗХГ