Председателството представи за обсъждане своите предложения за редакции на някои текстове в проектите на Регламент за стратегическите планове и Хоризонтален регламент, с оглед прецизирането им и постигане на споразумение по тях, преди формулиране на обща позиция на Съвета. Очаква се общата позиция да бъде предоставена за одобрение по време на Съвета на министрите по селско стопанство, предвиден на 19-20 октомври. Основните въпроси в дискусията включваха новата „зелена архитектура“ (еко-схеми и условността), както и елементи на директните плащания (тавани и намаления на плащанията, обвързана подкрепа).

В контекста на обсъжданията, Комисията подкрепи целта за постигане на обща позиция на Съвета и призова всички държави-членки да работят за това. По отношение на зелената архитектура, представителите на ЕК призоваха държавите членки да бъдат по-амбициозни. Комисията изрази разочарованието си във връзка с промяната на задължителността за прилагане на таваните на директните плащания.

Държавите-членки изказаха различни позиции по предложените разпоредби. Председателството заяви, че ще вземе под внимание всички коментари направени от делегациите и ще представи нови текстове. Обърна внимание, че по отношение на условността държавите членки продължават да искат гъвкавост. Председателството запазва възможността за ДЧ, които искат да въведат задължително преразпределително плащане, да го направят. Все още няма оформено решение по обвързаната подкрепа, но има очакване за запазване на статуквото по всички елементи (т.е. по прилаганите в момента разпоредби).

Председателството предостави информация за проведените дискусии по предстоящите заключения на Съвета относно стратегията „От фермата до трапезата“. Държавите-членки направиха допълнителни предложения за редакция по текстовете.

Източник: МЗХГ