На заседанието Председателството представи резултатите от четвъртия триалог по Преходния регламент във връзка с интегрирането на Европейския инструмент за възстановяване (ERI). Мнозинството държави-членки, включително България, подкрепиха ревизирания мандат на Председателството за следващ триалог. По отношение на клаузата за неотстъпление от заложените минимални бюджети от 55% за инвестиции и 37% за околна среда и климат от средствата от Европейския инструмент за възстановяване (ERI), въпросът предстои да се реши в рамките на триалога. ЕК подчерта, че ще бъде предоставена нужната гъвкавост на държавите членки по отношение на клаузата за неотстъпление.

Голяма част от държавите членки, включително България, подкрепиха предложението на Италия за възможността да се удължи прилагането на извънредните КОВИД мерки до края на 2021 г., но Комисията счита, че има други инструменти за постигане на същите цели. Някои държави членки призоваха подкрепата за районите с природни ограничения да остане част от предвидения 37% минимален бюджет за околна среда и климат.

По този въпрос Комисията поддържа становището, че районите с природни ограничения трябва да бъдат изключени от минималния бюджет за екология и климат. На заседането ЕК накратко представи положението на пазарите на селскостопански продукти, като по-подробна презентация ще има на видеоконферентната среща на министрите по селско стопанство на 16 ноември. Комисията представи изготвения от нея списък с потенциални еко-схеми, като отбеляза, че част от схемите са познати, други са нови. Обърна внимание, че списъкът е индикативен и по-скоро цели насочване на държавите членки, а не ограничаване на възможностите за еко-схеми, които да бъдат прилагани като част от стратегическия план. Държавите членки изтъкнаха, че е важно списъкът да бъде примерен, да не ги ограничава и поискаха експертни срещи, на които практиките да бъдат детайлно обсъдени. Председателството увери, че ще работи за организирането на заседание на РГ по хоризонтални въпроси, на което да се осъществи детайлна дискусия по темата.

Източник: МЗХГ