Промените в околната среда са централна тема на реформата в Общата селскостопанска политика през следващия програмен период. Земеделските стопани са уязвими от климатичните промени, но в същото време аграрната дейност има съществена роля за тези промени. Затова в Общата селскостопанска политика има предвидени задължителни практики, които фермерите трябва да следват, за да опазват околната среда. Същевременно има и стимули за тези стопани, които решат да направят нещо повече. На това акцентираха днес експертите от аграрното министерство, които участваха в дискусията при представянето на SWOT анализа за околната среда и климат, която се проведе в Пловдив.

30% от бюджета – за еко мерки

Задължение на всяка страна членка ще бъде да задели бюджет, който е определен само за цели, свързани с околна среда и климат. Засега е ясно предложението на ЕК – 30% от бюджета за развитие на селските райони по Втори стълб да бъде отреден за мерки, свързани с околна среда и климат, уточни Мария Христова, координатор ОСП в аграрното министерство. ЕК предлага 9 цели, които да се изпълнят от всяка страна – членка, като три от тях са свързани с околна среда и климат. Това са – опазване на климата, опазване на природните ресурси и биоразнообразие и ландшафт. В регламента изрично е написано, че всяка държава – членка следва да обясни как ще постигне повече в следващия програмен период за опазване на климатът.

Зелена архитектура

Зелената архитектура не е нещо непознато за българските фермери, защото съществува и сега за всеки земеделски стопанин, но вече има един нов елемент. В „зелената архитектура“ се включва новият елемент – завишена условност.

Вторият елемент е новата екосхема в Първи стълб, а третият е ангажиментите за управление на дейностите, насочени към околната среда и климатът в рамките на ПРСР (т.нар. агроекология, хуманно отношение и биологично производство). В новия период се предвижда комбинация като задължителни изисквания между кръстосаното съответствие и изискванията за зелени плащания.

Условността ще е задължителна за земеделските стопани, това не е схема. За да получават пълния размер на директни плащания, те ще следва да спазват тези изисквания, уточни Христова. В противен случай се предвиждат санкции. В новата ОСП ще се промени и мониторингът – той ще бъде целогодишен, като се правят няколко сателитни заснемания.

Има предвидени стимули за земеделските стопани, които спазват повече и опазват повече околната среда. Предвижда се екосхема в първи стълб, тя е различна от ангажиментите за управление, които са във втори стълб. Тези два елемента са доброволни и по тях може да се кандидатства, ако са спазени всички задължителни условия, които са условие за допустимост.

Представянето на Зеленият SWOT анализ беше направено от проф. Владислав Попов, а автори са екип от учени от Аграрния университет. В дискусията по документа взе участие и зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева. По рано тази година беше представен първият SWOT  анализ, който бе изготвен от Института по аграрна икономика, предстои да бъде показан и още един, изготвен от учените в УНСС.

Източник: Агрозона