Земеделските министри на ЕС проведоха на 13 май 2020 г. видеоконферентна среща, в рамките на която обсъдиха с еврокомисар Войчеховски ефективността на мерките на ЕС, предприети за справяне с въздействието на COVID-19 върху селското стопанство. Засега ЕК не предвижда нови мерки.

По време на заседанието министрите направиха равносметка на ситуацията и оцениха различните действия, предприети от Европейската комисия (ЕК), гарантиращи  по-специално, движението на сезонни работници, въвеждането на „зелени коридори “ и възможността държавите-членки (ДЧ) да осигурят по-високи авансови плащания –  държавна помощ и помощ за частно съхранение.  Министрите приветстваха тези стъпки и подчертаха необходимостта от допълнителни мерки. Те идентифицираха допълнителни области, които се нуждаят от подкрепа, като сектора на млечните продукти, телешкото, говеждото, птичето и виното и призоваха за разширяване на обхвата на схемите за помощ за частно съхранение. Много министри също призоваха за стабилен бюджет за Обща селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП).

 

Европейската комисия позволи да се увеличи държавната помощ поради извънредната ситуация, но това е временно решение, защото не е полезно за конкуренцията на европейския пазар. Наблюдаваме ситуацията на пазарите за селскостопанска продукция и ще предложим, ако е необходимо, нови мерки за подкрепа на производителите в условията на кризата с COVID-19. Засега ЕК не предвижда нови мерки в тази посока“, посочи еврокомисар Войчеховски.

Той бе категоричен, че новият бюджет на ОСП трябва да бъде по-силен, но размерът ще бъде уточнен само след като бъде приета Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

Дискусията засегна и настоящите законодателни предложения за промени в регламента за развитието на селските райони, по-специално предложението за изменение на Регламент 1305/2013, с цел осигуряване на ликвидност, за да се гарантира непрекъснатостта на селскостопанските дейности и на малките предприятия, участващи в преработката, предлагането на пазара и / или развитието на селскостопански продукти.

👉Запознайте се с👉Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) No1305/2013 по отношение на конкретните мерки за предоставяне на извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19, 30 април 2020 г. 📌

Според земеделския комисар тази нова мярка ще позволи на ДЧ да изплащат еднократна сума на земеделските производители и малките предприятия за хранително-вкусова промишленост, особено засегнати от кризата COVID-19 и даде следните разяснения: „Еднократните плащания ще се извършват до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта обаче не трябва да надвишава 5 000 EUR за земеделски стопанин и 50 000 EUR за малки и средни предприятия (МСП). Това предложение предстои да бъде прието от Съвета и Европейския парламент. Новата мярка е разработена по начин, който предлага голяма свобода на гъвкавост на ДЧ за нейното прилагане. Например: подкрепата може да е насочена само към определени категории бенефициенти или сектори (тези, които са особено засегнати от кризата), които да бъдат определени във всяка ПРСР въз основа на обективни и недискриминационни критерии; нивото на плащанията може да бъде диференцирано по категории бенефициенти и сектори, отново в зависимост от това колко са засегнати от кризата; бенефициентите, получаващи подкрепа, не би трябвало да оправдават реалното използване на средствата, тъй като еднократните плащания не се основават на фактури, които трябва да бъдат представени от получателите на помощта; разходите могат да бъдат допустими преди внасянето на изменението на ПРСР; измененията на ПРСР, въвеждащи новата мярка, ще бъдат обработвани от Комисията в най-кратки срокове; разходите ще бъдат допустими от момента на избухването на Covid-19. Максималната сума, която може да бъде разпределена за тази мярка, е 1% от пакетите на всяка ПРСР. ДЧ и регионите ще трябва да включат мярката в своите ПРСР чрез модификация и да й разпределят средства чрез трансфери от други мерки.“

В изказването си Войчеховски припомни, че настоящата рамка за II стълб включва различни мерки, които биха могли да бъдат използвани за смекчаване на въздействието на кризата и даде за пример: „инструменти за управление на риска за компенсиране на земеделските производители, които претърпяват производствени загуби над определен праг; директна продажба на селскостопански продукти от фермери; създаване и развитие на селско-туристически дейности; услуги за домашна доставка на храни и основни продукти или лекарства до жители на селата; медицински заведения и малка инфраструктура в селските райони.“

Земеделският еврокомисар посочи още, че ДЧ разполагат с голяма свобода на гъвкавост за бързо адаптиране на ПРСР с цел смекчаване на въздействието на кризата чрез въвеждането на нови мерки в рпограмите или прехвърлянето на средства между вече програмирани мерки. Той увери министрите, че Комисията ще бъде бърза и гъвкава при оценяване на предложенията на ДЧ, насочени към намаляване на кризата. В заключение Войчеховски каза, че „Комисията е готова да приеме, по изключение и само с оглед на особените обстоятелства, ДЧ да преразгледат своето решение относно гъвкавостта между стълбовете”.

Министърът на земеделието и храните на Хърватия Мария Вучкович посочи, че всички страни членки приветстваха предложените от ЕК мерки в подкрепа на фермерите и заяви: „Винаги е имало разлики между държавите членки и те проличават силно в кризисни моменти. Вярвам обаче, че всички ние държим пазарът в ЕС да остане отворен и процесите в него да останат открити и прозрачни. В тази криза всяка страна има специфични трудности и се налага по различен начин да се справя с тях. Трябва да работим заедно, координирано и да бъдем лоялни към Общата селскостопанска политика, която отбелязва 60-та си годишнина. Смятам, че всяка държава членка ще избере това, което е най-необходимо за нея“

 

По време на видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕК, министър  Десислава Танева заяви, че България също иска увеличение на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1 %, като подкрепя предложението на други страни-членки. Тя допълни, че чрез извънредната мярка страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след приключване на реколтната година и анализ. Танева изтъкна: „Поради тази причина нашето огромно очакване е бързото приключване на процедурата за промяна на регламента и възможността да програмираме мярка COVID-19“.

 

 

Министрите направиха равносметка за развитието, свързано с кризата COVID-19 в секторите на рибарството и аквакултурата след последната им неформална среща. Те също така предоставиха информация за прилагането на настоящите европейски програми за морски и риболовен фонд (ЕФМДР) и засегнаха новоприетия регламент за изменение на регламента за ЕФМДР и регламента за общата организация на пазарите.

Видео запис от състоялата се на 13 май 2020 г. среща можете да откриете ТУК📌

Източник: ruralnet.bg