Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува информация за резултатите от приключилия на 21 септември 2020 г. прием по подмерки 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ и 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от ПРСР 2014-2020.

Общо 33 860 са подадените заявления за подпомагане по двете извънредни мерки COVID 1 (подмярка 21.1) и COVID 2 (подмярка 21.2) като броят на , кандидатствалите земеделските стопани е:

  • 32 694 по подмярка 21.1, като област Пловдив е първенец по подадени заявления– 3 676 броя;
  • 1 166 по подмярка 21.2, като област Хасково е първенец по подадени заявления– 142 броя.

Приемът по двете извънредни подмерки бе реализиран в периода от 19 август 2020 г. до 21 септември 2020 г. и съгласно изискванията на новата Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ на ПРСР 2014-2020. 

Съгласно Заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ за приема бюджетът на подмерките е:

  • 93.5 млн. лева по подмярка COVID 1, обхващата секторите – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“;
  • 5.5 млн. лева по подмярка COVID 2, обхващаща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).

Един земеделски стопанин, допустим за подпомагане по подмярка 21.1 или подмярка 21.2, можеше да подаде САМО ЕДНО заявление за подпомагане/плащане по избраната от него подмярка на мярка 21. Финансовата помощ по двете извънредни подмерки се изплаща под формата на еднократна сума, а таванът на подпомагането за един земеделски стопанин е не повече от левовата равностойност на 7 000 €.

ДФЗ уточнява, че след приключване на административните проверки по подадените заявления ще пристъпи към изплащане на подпомагането.

Източник: ruralnet.bg