В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК,  на 16 ноември 2018г. се проведе вторият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше Аграрния университет в Пловдив, темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “

Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева откри семинара. Бъдещето е на младите хора в земеделието и иновациите, които те могат да въведат в него, заяви тя. Търсенето на кадри в сектора е много голямо и завършващите имат много добра перспектива да развият собствен бизнес, допълни Янчева.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Александър Туйков, главен експерт към Националната служба за съвети в земеделието- гр. Пазарджик  запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Той презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.

Александър Туйков представи на студентите и успешен проект на млад фермер, реализиран чрез финансовата подкрепа по подмярка 6.1, разказвайки за развитието на бизнес идеята и старта на създаването на животновъдно стопанство, за увеличаване на капацитета, за начинът на реализация на продукцията, за приносите за региона от изпълнението на проекта, за бъдещите идеи на младия фермер за затваряне цикъла на производството в стопанството, както и за консултантските пакети на НССЗ, по които младият фермер се е възползвал при кандидатстването както по подмярката, така и при избора на схемите по директни плащания и др. мерки на ПРСР 2014-2020. Студентите бяха вдъхновени от тази добра практика и задваха множество въпроси.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

За повече новини и полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук