Според бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) Европейската комисия (ЕК) няма да одобрява националния стратегически план на държава-членка, който не включва насърчаването на биоикономиката в селското стопанство, цитират от EURACTIV.com изявление на комисаря по земеделието Фил Хоган от 25 април 2019 г.

„Биоикономиката е много важна тема, която изисква действия в целия ЕС, и сега изрично е посочена като част от деветте цели на ОСП на ЕС“, коментира еврокомисаря Хоган, цитиран от EURACTIV.com.

Чрез националните стратегически планове, залегнали в предложенията за новата ОСП, всички държави-членки ще очертаят как искат да постигнат тези 9 цели, включително насърчаването на биоикономиката, като използват инструментите на ОСП.

Хоган посочва, че от страните на ЕС се изисква да представят предложения за разширяване на ролята на биоикономиката в селското стопанство и във всички био-базирани индустрии. Той пояснява, че държавите-членки на ЕС ще имат повече свобода съгласно предложението на ЕК за бъдещата ОСП, която свобода ще им позволи да се съсредоточат върху биоикономиката си и да отговорят на по-високите амбиции на бъдещата политика по отношение на околната среда и изменението на климата.

„Устойчивата биоикономика също е изключително важна за намаляването на емисиите в ЕС“, казва Хоган, цитиран от EURACTIV.com, споменавайки и приноса на биоенергията за подпомагане изпълнението на целите за възобновяема енергия за 2020 г. и 2030 г., но също и за заместване на материали, базирани на изкопаеми горива, в сектори като строителство, пластмаси или текстил.

Европейски и национални стратегии

Стратегията на ЕК за биоикономика първоначално бе  замислена преди седем години като начин за насърчаване на Европа да бъде по-малко зависима от петрола. Актуализираната стратегия, представена през октомври 2018 г., разшири своя план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика от предимно биогорива до всякакъв вид био-базирана промишленост.

Сега стратегията гледа повече към кръговата икономика, както и на устойчивостта. Трите цели на стратегията, както е посочено от Комисията, са укрепване и разширяване на био-базираните сектори, отключване на инвестициите и пазарите, бързото разгръщане на местната биоикономика в цяла Европа и разбиране на екологичните граници на биоикономиката.

Планът за действие на Комисията също така насърчава възприемането на националните стратегии за биоикономика, създаването на инструменти като Европейския механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката, както и европейски форум за биоикономика, за да се помогне на страните от ЕС да разработят своя собствена стратегия.

„Нуждаем се от стратегия за биоикономика, която може да бъде приложена във всяка държава-членка“, казава Хоган, цитиран от EURACTIV.com.

Понастоящем само Германия, Франция, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Финландия и Малта са посветили национални стратегии за биоикономика на национално равнище. Шест държави от ЕС имат разработени стратегии, докато останалите 13 имат други политически инициативи или свързани стратегии на национално равнище.

Допълнителен доход за земеделските производители

„През последните 4 години на равнище ЕС съм поставил  биоикономиката в центъра на дискусиите за бъдещето на селскостопанската политика“, казава Хоган, цитиран от EURACTIV.com. Според еврокомисаря, Европейският парламент е съгласен, че биоикономиката може да бъде печеливша за фермерите и кооперациите, когато става въпрос за създаване на работни места в селските райони и осигуряване на нов източник на доходи за земеделските производители.

Трите доклада, които заедно съставляват цялата структура на ОСП, бяха одобрени само от комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП), без да се стигне до пленарната фаза. Това означава, че след Председателския съвет на следващия Парламент, след изборите за ЕС през май 2019 г., ще решат дали да предадат проектодоклада директно на пленарното заседание или да помолят следвата комисия по земеделие към ЕП да започне от нулата вместо това.

„Опитахме се да направим всичко по силите си, за да се съсредоточим върху това за държавите-членки и фермерите в бъдеще“, цитират  Хоган от EURACTIV.com, „И сега, за първи път, мисля, че успяваме.“

Източник: НСМ