Всеки, който желае може да даде своето мнение, предложение или коментар до 23 октомври (24:00 часа, Брюкселско време). Получените мнения ще бъдат взети предвид за по-нататъшно развитие на инициативата, а  отзивите ще бъдат публикувани тук. Комисията следва да обобщи получената информация в доклад.

Чрез разработените две стратегии: „От фермата до трапезата“ и „Стратегията за биологичното разнообразие“ Комисията се ангажира до 2030 г. 25% от земеделските земи в ЕС да бъдат посветени на биологичното земеделие, както и да се постигне значително увеличение на биологичните аквакултури. Очаква се да се подобри устойчивостта на хранителната система и да се възстановят загубите на биологично разнообразие. Комисията ще подкрепи сектора на биологичното земеделие чрез подходяща политика и нормативна уредба.

Целите на обществената консултация са следните:

► да се даде възможност на всички граждани и организации да бъдат информирани за разработването на политиката;
► да се съберат мнения за действията, които трябва да бъдат разработени и техните възможни ефекти;
► да се идентифицират възможностите и предизвикателствата за бъдещето на сектора на биологичното производство в ЕС.

Всеки може да допринесе за тази консултация, като попълни онлайн въпросника. Въпросниците са на разположение на някои или всички официални езици на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки официален език в ЕС.

С оглед ангажимента за прозрачност на ЕК, организациите и предприятията, които участват в обществени консултации, трябва да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Експертите на НССЗ ежегодно консултират земеделските стопани вкл. на биологичните производители посредством своите Териториалните областни офиси (ТОО), разположени във всеки областен център в страната за прилагане на правилата за биологично производство, включително подготовка на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., своевременно ги информират и предоставят съвети за изпълнението на поетите ангажименти.

Източник: НССЗ