Правителството  прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Документът е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция. Той е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове.

Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.
Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват.

Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си.

Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

Източник: Агрозона