В продължение на три последователни дни, от 17 до 19 февруари, Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент ще заседава в Брюксел в присъствието на представители на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.

Пред евродепутатите ще бъдат представени научни становища относно здравето на зайците и хуманното отношение към тях, изготвени от Европейския орган по безопасност на храните по искане на Парламента.

Представител на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК ще представи резултатите от проучване на организациите на производители. След това Европейската комисия ще представи делегиран акт за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти.

Ще се обменят мнения относно вноса на ориз Japonica в ЕС.

Сутринта на 18 февруари ще бъде гласуван Делегиран регламент на Комисията за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

Депутатите ще обменят мнения с Бернхард Урл, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Ще бъде разгледан проект на доклад относно преходните разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

Заседанието на комисията ще продължи при закрити врати със съвещание на координаторите. След това ще се проведе размяна на мнения с представител на Комисията от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ относно неотдавна сключеното между ЕС и Китай споразумение за географските указания. Евродепутатите ще разменят мнения с представител на Комисията от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ относно неотдавна сключеното между САЩ и Китай споразумение и неговото отражение върху селското стопанство.

В късния следобед на 18 февруари 2020 г. ще се проведе публично изслушване на тема „Подкрепа от ЕС за иновации в областта на селското стопанство“. На одобрение ще подлежат препоръките, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Следващото заседание на комисията ще се състои на 19 март 2020 г. в Брюксел.