Продължават дебатите в рамките на второто заседание на Тематична работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.“ Днес се проведе първото заседание, а утре дебатите ще продължат.

През втория ден от работата на групата ще продължи с представяне на измененията и обсъждане на потребностите по Цели 7, 8, 9 и общата цел „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“ и ще продължат дискусиите по тях.

Припомняме, че до 28 септември тече общественото обсъждане на Проекта на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Първото заседание

На 29 юли 2020 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на „Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.“ (СПРЗСР).

Тематичната работна група се сформира в изпълнение на разпоредбите на Регламента за стратегическите планове на Общата селскостопанска политика, който изисква икономически и социални партньори и организации, представляващи гражданското общество, да бъдат включени в подготовката на Стратегическия план.

По време на заседанието е обсъден проект на Вътрешни правила за организацията и дейността на Тематичната работна група. В резултат на постъпилите предложения са прецизирани определени членове в тях. Представителите на университетите, изготвили Анализа за социално-икономическо развитие на селските райони, Анализа на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и Анализа за околна среда и климат, са направили кратко представяне.

В рамките на заседанието участниците са обсъдени трите SWOT анализа, както и проектът на идентифицирани потребности към всеки от SWOT анализите по съответните цели.

Източник: Агрозона