В документа учените правят конкретни препоръки за включване на биоикономиката при изготвянето на Стратегическия план на ОСП 2021-2027.

Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични продукти и биоенергия. Аграрният сектор (земеделие, гори, риборство) и хранително-вкусовата промишленост участват в биоикономиката с цялата си дейност, а мебелната, текстилната, фармацевтичната, химическата, строителната и енергийната индустрии – с дейността, свързана с преработка на биомаса и получаване на биобазирани продукти. Аграрният сектор заема малко над 50% от БДС и заетите в биоикономиката на страната.

На базата на SWOT анализ научният екип е направил оценка на потребностите на аграрния сектор в подкрепа на биоикономиката, които се свеждат до:

  • по-иновативно, ефективно използване на ресурсите и конкурентоспособно производство, което да съчетава продоволствената сигурност с устойчиво използване на възобновяеми ресурси за промишлени цели, като същевременно се гарантира опазването на околната среда;  
  • мобилизиране на научните изследвания и иновациите в областта на аграрния сектор, като се стимулират частните инвестиции, разработване на нови вериги за създаване на стойност и ангажиране на заинтересованите страни;
  • потребност от образование и обучение в областта на биоикономиката, които да подготвят квалифицирана работна ръка за отделните отрасли на аграрния сектор.

В тази връзка изследователите извеждат три стратегически цели

  • 1 – Устойчиво управление и развитие на земеделието, горското стопанство и рибарството за устойчиво производство и предоставяне на възобновяеми ресурси;
  • 2 – Пълноценно използване и развитие на научно-изследователската дейност, на партньорства за обмен и трансфер на иновации, на инфраструктура за експериментиране и
  • 3 – Подобряване на знанията и уменията.

Научният екип е разработил и План за действия, в който са дефинирани дейностите, очакваните резултати, отговорните институции и източниците на финансиране за постигането на всяка стратегическа цел. Учените отправят конкретни препоръки за включване на биоикономиката при изготвянето на Стратегическия план на ОСП 2021-2027.

Повече информация можете да откриете в сайта на Селскостопанска академия: www.agriacad.bg

Източник: ruralnet.bg