Вариацията в единичната стойност по схемите за директни плащания ще може да бъде както в посока увеличение, така и намаление, в зависимост от конкретните условия през съответната година. Тази допълнителна гъвкавост е предвидена в измененията на проекта на регламент за стратегическите планове, които бяха обсъдени по време на заседание в Брюксел на работната група по Хоризонтални въпроси относно реформата в Общата селскостопанска политика.

В рамките на това заседание Финландското председателство постави на дневен ред за дискусия също изменения в частта за финансовите разпоредби и стратегическия план. Повечето изменения в проекта са технически и редакционни, отразяващи бележки и предложения, дадени от държавите членки, без да изменят същността на разпоредбите.

Бяха направени някои допълнителни предложения, свързани със схемите за млади земеделски стопани, преразпределителното плащане, регионализация на плащанията. Няколко държави членки, включително България отново обърнаха внимание на важността на обвързаната подкрепа и необходимостта от осигуряване на достатъчно високи нива на финансиране на този тип подкрепа. Няколко държави членки обаче изразиха изрична позиция срещу повишаване на обвързаната подкрепа, наблягайки на нейния ефект върху пазара. Въпросът за обвързаната подкрепа, приспадането на разходите за възнаграждения преди намаление на плащанията, еко схемите се считат за политически въпроси и ще бъдат обсъждани на политическо ниво.

Вторият ден на заседанието беше посветено на дискусии по новия модел за прилагане. Конкретни примери за предложената от Австрийското и Румънското председателство Опция 1 за определяне на единната стойност по интервенции, които не са базирани на ИСАК, на основата на проведените през годината приеми на заявления, бяха представени от Дания и Швеция и коментирани от ЕК. В края на заседанието Председателство обобщи, че предстои още работа по новия модел за прилагане, която ще продължи до края на октомври и през ноември.

Източник: Агрозона