За първи път в историята на общата селскостопанска политика (ОСП) се предлага интервенциите, предлагани в рамките на стълб I на ОСП (а именно доход от селското стопанство и подкрепа на пазара) и стълб II (развитие на селските райони), да бъдат комбинирани в един стратегически план за всички разходи по ОСП.

Този документ има за цел да осигури по-добро разбиране и вникване в предложението на Европейската комисия за този нов модел за изпълнение на ОСП след 2020 г.

Съгласно предложението на Комисията ще бъде предоставена по-голяма гъвкавост на държавите-членки да решат как най-добре да отговарят на общите и специфичните цели на ОСП. Те ще бъдат отговорни за изготвянето на стратегически план на ОСП, в който ще определят цели, които трябва да бъдат постигнати през следващия програмен период.

Въпреки че новият модел на доставка би предоставил възможност на държавите-членки да приспособят инструментите и мерките на ОСП за справяне с техните специфични нужди, подходът поставя значителна тежест върху капацитета за стратегическо планиране на администрациите на държавите-членки. Този документ разглежда редица оперативни въпроси, за да помогне за информирането на текущия законодателен процес.

Документът на EPRS_IDA(2019)640139_EN

Източник: europarl.europa.eu