Съветът информира Европейския парламент (ЕП), че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз (ЕС) за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП проведено на 23 октомври под председателството на зам.-председателя Клара Добрев

Проектите на изменения се отнасят до бюджетните кредити от общия бюджет на ЕС за финансовата 2020 година по отношение на ЕП, ЕС, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана и др. Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети, проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете на ЕП.

Още на самото заседание Кимо Тийликайнен (действащ председател на Съвета, държавен секретар в Министерството на финансите на Финландия, главен преговарящ от страна на Съвета за бюджета на ЕС за 2020 г.) отбеляза разликите между позицията на ЕП и тази на Съвета и се съгласи със свикването на помирителния комитет в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, заявявайки: „Със задоволство констатирам, че Съветът и Парламентът имат много общи приоритети за бюджета за следващата година. В основата на тези приоритети стоят създаването на работни места и борбата с изменението на климата, като се отделя внимание на важни области като сигурността и миграцията и особено на младите хора.

Това е една добра основа за усилията ни за договаряне на бюджет с подходящи равнища на финансиране за различните програми и области, въз основа на предпазлив и реалистичен подход и в интерес на европейските данъкоплатци.“ Това поставя началото на триседмична помирителна процедура, която ще започне на 29 октомври. Съветът и Парламентът ще трябва да преодолеят различията си до 18 ноември. В своя проектобюджет за 2020 г. Комисията предложи общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения да се установи на 168,3 милиарда евро, а на бюджетните кредити за плащания — на 153,6 милиарда евро.

В позицията на Съвета, приета на 3 септември, общият размер на бюджетните кредити за поети задължения се установява на 166,8 милиарда евро, а общият размер на бюджетните кредити за плащания на 153,1 милиарда евро, което е съответно -1,5 милиарда евро и – 0,5 милиарда евро по-малко в сравнение с предложението на Комисията. Въпреки това позицията на Съвета продължава да представлява увеличение от +0,6% при бюджетните кредити за поети задължения и +3,3% при бюджетните кредити за плащания спрямо гласувания през 2019 г. бюджет.

Парламентът призовава за увеличаване на общия размер на бюджетните кредити за поети задължения на 171,0 милиарда евро, а на общия размер на бюджетните кредити за плащания — на 159,1 милиарда евро. Тази позиция надхвърля таваните, установени в многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. Помирителният комитет ще заседава на 4 и на 15 ноември. На последната дата Съветът по икономически и финансови въпроси/бюджет ще заседава, за да даде на председателството насоки за разговорите с Парламента. Ако не бъде постигнато съгласие до края на помирителния период на 18 ноември, Комисията трябва да представи нов проектобюджет за 2020 г.

Източник: МЗХГ