На днешната среща на министрите по земеделие се очаква политически дебат по темата за „зелената архитектура“ в новата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 (ОСП 2021-2027). Дебатът ще  даде насоки на финландското Председателство за бъдещо изменение на съответните текстове в проекта на Регламент за Стратегическите планове по ОСП.

На 08 юли 2019 г. се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство за подготовка на Съвета по земеделие на 15 юли 2019 г., съобщава МЗХГ. За целите на подготовка на дискусията по „зелената архитектура“ за заседанието на Съвета Председателството е представило документ, с който припомня досега проведените обсъждания и постигнат напредък в частта от законодателното предложение, насочена към климата и околната среда, и очертава въпроси, изискващи допълнителни дискусии по отношение на еко-схемите по Първи стълб, условността и евентуалното включване на дребните фермери в нея.

Специалният комитет по селско стопанство е изразил съгласие с важността на ОСП по отношение на околната среда и климата и много от делегациите изразяват изрична подкрепа за повишаване на амбициите в тази посока, като голяма част от тях обвързват това с осигуряването на съразмерен бюджет, наличието на стимули, равнопоставеност между държавите членки, предоставяне на достатъчна гъвкавост за приспособяване на условията на национално ниво.

Редица държави членки подчертават, че предварителните условия, обединяващи настоящото кръстосаното съответствие и зелени изисквания и въвеждащи допълнителни условия, трябва да са опростени, за да оставят възможности за стимули за фермерите за прилагането на еко-схеми. Делегациите остават на различни мнения по отношение включването на дребните фермери в условността, както и задължението на държавите членки да изготвят еко-схеми в Стратегическите планове по линия на Първи стълб. Определени държави членки призовават и за задължително определяне на минимален бюджет, насочен към еко-схеми по Първи стълб.

 

Източник: Национална селска мрежа