Финландското председателство представи ревизиран вариант на текстовете от регламента относно условността и Системата за съвети в земеделието, както и Приложение 3, определящо конкретните стандарти.  Повечето ДЧ, включително България се изказаха позитивно за предложените изменения от Председателството, определяйки ги като крачка в правилната посока и приближаване към постигането на компромис.

Измененията в ДЗЕС 1 относно опазване на пасищата, ДЗЕС 8 относно практиките за опазване на потенциала на почвите и ДЗЕС 9 относно опазване на биоразнообразието съответстват на позицията на България. Бяха направени някои редакционни предложения, които Председателството заяви, че ще вземе предвид при следващата редакция на текстовете. Не се постигна консенсус относно предложените от Председателството две опции за действие при наличие на незначителни нарушения на стандартите на условността.

Във втората част на заседанието беше проведена дискусия относно нови модел на прилагане и фишовете за индикаторите за резултат и за продукт. Председателството и Ирландия представиха примери за годишно уравняване по интервенции в РСР – относно съвети в земеделието, „умни села“ и интуиции в стопанствата.

ЕК повтори своята позиция, че индикаторите и за продукт и за резултат трябва да бъдат докладвани годишно за целите на уравняването на сметките и проследяване нивото на изпълнение. ЕК направи презентация с основни положения, свързани с индикаторите.

Фишовете по отделните индикатори ще бъдат детайлно обсъждани в Експертна група GREXE, чиито заседания са планирани през октомври и ноември.

Дискусиите по проекта на регламенти за ОСП след 2020 щe продължaт на заседанието на СКСС на 16 септември, РГ по Финансови въпроси на 19 септември и РГ по Хоризонтални въпроси на 25 септември.

 

Източник: МЗХГ