Почти трима от четирима европейци са запознати с общата селскостопанска политика (ОСП) и считат, че всички граждани извличат полза от нея, според публикуваното от Европейската комисия най-ново проучване на Евробарометър за общественото мнение за селското стопанство и ОСП.

Проучването беше проведено от август до септември 2020 г., в т.ч. над 27 200 респонденти в 27 държави членки. Поради пандемията Covid-19 методологията трябваше да бъде адаптирана, като някои интервюта се проведоха онлайн.

Почти всички респонденти (95%) считат, че селското стопанство и селските райони са важни за „нашето бъдеще“ в Европейския съюз. Освен това проучването показва, че повече граждани на ЕС са запознати с ОСП (понастоящем 73 %, 6 процентни пункта (п.п.) повече, отколкото през 2017 г.) и смятат, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само за земеделските стопани (76 % днес, във всички държави членки мнозинството от гражданите споделят това становище, с изключение на Малта.)

Освен това възгледите на гражданите относно основните цели на ОСП трябва да останат подобни на констатациите от проучването от 2017 г. Повечето считат, че осигуряването на качествена, безопасна и здравословна храна трябва да бъде основната цел, представляваща мнението на 62% от анкетираните, същата като през 2017 г. Това становище е отразено и на национално равнище, където гражданите смятат, че това следва да бъде основен приоритет на ОСП. Тазгодишното проучване също така установи, че 52 % от гражданите смятат, че една от основните цели следва да бъде опазването на околната среда и справянето с изменението на климата, както и да се осигури добър жизнен стандарт за земеделските стопани (51 %). Те са леко увеличени съответно с 2 и 3 п.п.

Повече европейци смятат, че ЕС изпълнява ролята си по отношение на основните цели на ОСП. В сравнение с 2017 г. всички области, включително продоволствената сигурност, устойчивостта, безопасните и качествени храни, са се увеличили с поне 5 п.п. Областта, в която гражданите смятат, че ЕС изпълнява най-много своята роля, е продоволствената сигурност, като 80% от анкетираните са съгласни с това, което е увеличение от 8 п.п. от 2017 г. насам.

По отношение на финансовата подкрепа в проучването се установи, че по-голям брой граждани смятат, че подкрепата, предоставяна на земеделските стопани, е твърде ниска, като се увеличава с 13 % от 26 % от анкетираните през 2017 г. до 39 % през 2020 г. Това беше отразено и когато гражданите бяха попитани дали смятат, че ЕС следва да увеличи подкрепата си за земеделските стопани. 56 % от гражданите смятат, че тя трябва да се увеличи през следващите десет години, което е с 12 п.п в сравнение с 2017 г. и 27 п.п. в сравнение с 2007 г.

Повече граждани вече са запознати с логото на биологичното земеделие. Проучването установи, че 56% от анкетираните са запознати с логото, което е увеличение от 29 п.п. в сравнение с 2017 г. Осведомеността относно други логотипи, като логотипите на географските указания, остана стабилна.

Въпреки че все по-голям дял от гражданите смятат, че селското стопанство е една от основните причини за изменението на климата (от 29 % през 2010 г. до 42% през 2020 г.), мнозинството от гражданите смятат, че селското стопанство вече е допринесло значително за борбата с изменението на климата,  55%, поддържащи тази гледна точка, в сравнение с 46% през 2010 г..

По отношение на селските райони гражданите вярват, че околната среда и ландшафта (82 %), достъпът до развлекателни и културни дейности (56 %) и образователните институции (54%) могат да се идентифицират като добри/полезни . Когато обаче се запита как селските райони са се развили през последните 10 години, достъпът до високоскоростен интернет се подчертава като най-добро подобрение (55% са съгласни), докато възможността за работа се е влошила (42% са съгласни).

И накрая, гражданите считат, че най-важните ползи, които горите предоставят, включват осигуряването на естествени местообитания на животните, опазването на биологичното разнообразие и опазването на природата (69%), усвояването на въглероден диоксид, както и приноса за борбата с изменението на климата и неговите вредни последици (65 %).

Пълният доклад от проучването на ЕС ще бъде публикуван по-късно през ноември, придружен от информационни документи за страната. Резюмето вече е достъпно онлайн.

Източник: ec.europa.eu