Иновациите са в центъра на нашата визия за модернизация, казва еврокомисарят по земеделието

  • Как вървят преговорите по Общата селскостопанска политика (ОСП), г-н Хоган?

Както знаете, Европейската комисия представи своите предложение за ОСП след 2020 г. на 1 юни 2018 г. Оттогава и Европейският парламент, и Съветът на ЕС положиха огромни усилия в развитието на позициите си. Комитетът за селско стопанство и развитие на селските райони на ЕП ще гласува докладите през април. А съветът  продължава да разглежда въпроса под румънското председателство.

  • Може ли да се очаква нивата на директните плащания между земеделските стопани в новите и по-стари страни – членки на ЕС да бъдат изравнени?

Предложението на комисията за периода 2021 – 2027 г. – така наречената Многогодишна финансова рамка (МФР), бе направено в изключително предизвикателен общ бюджетен контекст.  Комисията направи справедливо и разумно предложение, поддържайки силен бюджет за селско стопанство – 35 млрд. евро за ОСП запазват 95% от средствата, с които разполагаме в настоящата МФР.

Решихме да дадем приоритет на защитата на преките плащания заради важната роля, която те имат за подкрепа на доходите на земеделските производители. Те ще бъдат умерено намалени с по-малко от 4%, а равнищата на преките плащания на хектар между държавите членки ще се сближават.

От присъединяването си през 2007 г. България се възползва от увеличените суми на директни плащания и така наречената конвергенция.

За 2021 – 2027 г. Комисията предлага да продължи с това сближаване – което е добре новина за българските земеделски производители. Има някои, които желаят много по-амбициозна конвергенция, включително България. Но нека бъда ясен: има и държави членки, които не подкрепят предложението, тъй като то е скъпо. Комисията представи балансирано предложение От вас зависи да убедите тези страни е преговорите и се надяване, че ще успеете.

  • Сред новите аспекти на ОСП е цифровизацията – какво означава това за селското стопанство?

Иновациите да в центъра на нашата визия за модернизация на ОСП след 2020 г. Нека не забравяме, че  вече правим много неща в областта на цифровизацията. Работих в тясно сътрудничество с моя колега дигитален комисар Мария Габриел, за да ускоря внедряването на широколентовия достъп до селските райони с измерими цели и ясно срокове,

Това ще улесни новаторска революция в интелигентното селско стопанство, Подкрепяме тази трансформация в рамките на „Хоризонт 2020: за проекти, които разработват решения, базирани на роботика, големи данни или интернет технологии, са отпуснати 165 милиона евро. В рамките на програмите за развитие на селските райони са започнато на д 500 проекта, насочени към иновациите и научните изследвания. Те притежават фантастичен потенциал да направят земеделието по–ефикасно и по-устойчиво. Очакваме до края на 2020 г. да функционират 320 проекта.

Новата ОСП ще позволи на държавите членки да отделят повече пари за обучение, за иновации и разработване на нови технологии, необходими за прецизно земеделие. Искаме да сме сигурни, че ползите от новите технологии ще бъдат достъпни не само за големите земеделски производители, но и за всички. Това е от решаващо значение, защото селското стопанство, за разлика от други сектори, има огромен потенциал да осигури добавена стойност чрез иновации не само за конкурентоспособност, но и с оглед на по-голяма ефективност на ресурсите  и следователно на околната среда и климата.

  • Колко пари ще получи България за селско стопанство?

Окончателното решение относно финансирането от ЕС за периода 20201-2027 г. ще бъде за държавите и правителствените ръководители. Те трябва да постигнат съгласие по този въпрос през есента на 2019 г. Сега мога само да ви кажа какво предложи ЕК а България –общо 7,7 млрд. евро подкрепа на ОСП. От тях най-голяма част ще бъдат за директни плащания – 5,5 млрд евро Предлагат се почти 2 млрд. евро от финансиране от ЕС за развитие на селските райони. България ще се възползва и от подкрепата за лозаро-винарския сектор (180 млн. евро) и пчеларство (14 млн. евро)

Важно е всичко това да се види в изключителни предизвикателния контекст, в който комисията трябваше да представи своето предложение  за финансиране, Не можахме да пренебрегнем Brexit и трябваше да намерим добър баланс между финансирането за ново политически приоритети и по-традиционните политики като сближаване и селско стопанство. Ето защо, предвид трудния контекст, предложената за България подкрепа на ОСП е важен инвестиционен пакет за селското стопанство и селските райони. Това показва, че ЕС ще продължи да предоставя много важно финансиране, за да помогне на българските фермери днес и в бъдеще.

  • Има ли номинално намаление на сумата за страната ни е сравнение с предишния бюджет?

В номинално изражение подкрепата на ОСП за България за периода 2021–2027 г. на практика ще остане на същото ниво , както през периода 2014-2020 г. Като цяло, с всички бюджетни ограничения пред които сме изправени, предложението за България на ОСП е ясен знак, че ЕС иска да продължи да помага на българските производители.

  • Какво трябва да бъдат приоритетите на ЕС в селскостопанския сектор и в частност в България?

Селското стопанство в Европа е изправено пред много предизвикателства, като поддържането на земеделието в Европа, справяне с уязвимостта заради климатичните промени, като същевременно се облекчи натискът върху ключови прироси ресурси.

През юни 2018 г. направих предложение за нова реформа на ОСП. Бих искал да спомена като ключови приоритети модернизирането и опростяването на политическата рамка, по-справедливо и по-целенасочено разпределение, растеж и работни места в селските райони и подновяване на поколенията.

Бъдещата ОСП ще преследва три общи цели – устойчивост на доходи на земеделските стопанства, засилени екологични и климатични резултати и засилена социално-икономическа структура на селските райони. Всяка държава членка като България ше трябва да определи своите стратегически приоритети.

Предложената нова ОСП поставя селското стопанство в ЕС в най-добрата позиция да посрещне предизвикателствата и да продължи да отговаря на обществените изисквания по отношение на продоволствената сигурност, екологичното развитие и устойчивото бъдеще за селските райони, кат същевременно опростява и намалява бюрокрацията.

  • Каква е оценката Ви за българското европредседателство в сферата на селското стопанство?

Благодарение на изключително динамичния екип за селското стопанство беше постигнат значителен напредък по редица досиета. Проведе се задълбочена дискусия по най-важния въпрос за бъдещето на земеделието. В заключенията се призовава държавите членки да бъдат оправомощени да вземат решения, съобразени с местните нужди и специфики, устойчивостта на селскостопанския сектор да бъде засилена, приносът на ОСП към екологичните цели, както и качеството на живот в селските райони. Тези заключения бяха стъпка към текущите преговори за ОСП.

Българското председателство започна незабавна работа и по друг ключов въпрос – защитата на производителите от нелоялни търговци и практики. Директивата сега е приета и ще засили силата на договаряне на нашите земеделски производители.

Българското председателство осигури мандата за законодателството е областта на спиртните напитки и следователно за успешното приключване на това досие.

Източник: 24 часа