Държавите Членки ще имат възможност да обосноват по-висок процент авансови плащания по директните плащания и плащания за развитие на селските райони за земеделските стопани в техните страни. За целта ДЧ, засегнати от неблагоприятни климатични условия, трябва да отправят обосновани искания до ЕК, придружени със съответни метеорологични данни. При положително решение на ЕК до 70% от директните плащания и до 85% от плащанията за развитие на селските райони могат да бъдат изплатени след средата на октомври, за да се подобри ситуацията с паричните потоци.на фермерите през 2019 година. При наличие на условия за това, могат да бъдат поискани и дерогации от някои изисквания за „екологизиране“. Тези дерогации ще се прилагат за диверсификация на културите и за екологично-насочените площи, във връзка с оставената под угар земя, за да е възможно използването на тази земя за производството на фуражи. Комисар Хоугън заяви, че „тези продължителни климатични условия са тревожни за фермерите, като Комисията поддържа постоянен близък контакт с държавите-членки с цел проследяване ситуацията на място“, като изрично подчерта, че „оставаме в готовност за съдействие на фермерите, които са засегнати от засушаване“. Комисията ще продължи да провежда сателитно наблюдение и да анализира ситуацията със засушаването на територията на континентална Европа.

Източник: МЗХГ