Секторът на зърнените култури в ЕС: Основни характеристики, предизвикателства и перспективи

Секторът на зърнените култури в ЕС: Основни характеристики, предизвикателства и перспективи

Системите за храна и селско стопанство са централни за благосъстоянието на човечеството. Когато се обмисля продоволствената сигурност тези системи са необходими не само за осигуряване на безопасна, здравословна храна, но и за поминък и доходи на голям брой земеделски...