Комисията представи проекта на нов Закон за климата, който предвижда поемането на ангажимент от страна на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Комисията представи проекта на нов Закон за климата, който предвижда поемането на ангажимент от страна на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

До 30 юни 2021 г. ЕК следва да прецени как законодателството на ЕС трябва да бъде променено, за да се постигнат новите цели за 2030 г. и 2050 г. и да обмисли дефинирането на предложения. Служителите в ЕС следва да начертаят траекторията за постигане на целта за 2050...