57 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.06.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 346 018 44 евро от ЕЗФРСР*.

78 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР*) от отворени приеми/кампании, а 64 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР*). 2 061 908 6 евро са договорените суми по Програмата към 31.06.2020 г. (ЕЗФРСР+НФ*).

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.06.2020 г. показва:

  • 42.87 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, а 1 265 946 629 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*);
  • 76.84 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 656 111 487 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

Пълната информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.06.2020 г. по мерки и подмерки можете да видите ТУК.

Източник: ruralnet.bg

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; НФ- национално финаниране