Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

ЕК обясни как ще се финансира ОСП през 2021-2027 г.

На 27 май Европейската комисия представи мащабен план за възстановяване след пандемията от коронавируса. Институцията предложи да се увеличат наличните средства за подпомагане на земеделските стопани и селските райони, както и за риболовния сектор с цел развитие и...

повече информация

ЕК одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020, с което са нотифицирани промените по мярка 13. ВИЖТЕ консолидираната версия.

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. С полученото Решение за изпълнение на ЕК CCI 2014BG06RDNP001 от 27.05.2020 г. се определя новият обхват на районите със значителни...

повече информация

Как фермери и природозащитници оценяват новите стратегии на ЕС до 2030 г.

Фермерските лобита и природозащитници настояват за предпазливо отношение към стратегиите „От фермата до трапезата“ и “Биологично разнообразие 2030“. Европейската комисия представи двете политики като част от Зеления пакт, предложен от председателя на институцията...

повече информация

„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

Направете храната нещо повече от стока за потребителите, призова група от водещи научни съветници в публикуван нов независим експертен доклаклад „Към устойчива хранителна система“ (ориг. англ. „Towards a Sustainable Food System“). Отношението към храната трябва да...

повече информация

Селскостопанска академия разработи „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката“ с препоръки към Стратегическия план на ОСП 2021-2027

В документа учените правят конкретни препоръки за включване на биоикономиката при изготвянето на Стратегическия план на ОСП 2021-2027. Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични...

повече информация

ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030

Днес Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Двете стратегии се подсилват...

повече информация

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегия „От фермата до трапезата“ – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК е в основата на Европейската Зелена сделка, която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични....

повече информация

Европейската сметна палата с ново становище относно преходните правила на ОСП

„Селскостопанската политика на ЕС в преход: необходима е приемственост и ясни правила, посочват одиторите“ „Налице са закъснения при договарянето на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. и на Oбщата селскостопанска политика (ОСП) след 2020...

повече информация

Новини от видеоконференцията на земеделските министрите на ЕС с ЕК

Земеделските министри на ЕС проведоха на 13 май 2020 г. видеоконферентна среща, в рамките на която обсъдиха с еврокомисар Войчеховски ефективността на мерките на ЕС, предприети за справяне с въздействието на COVID-19 върху селското стопанство. Засега ЕК не предвижда...

повече информация