От успешно реализираните проекти може да се възползват всички фермери със сходен проблем

Предстои да бъде отворена дългочаканата подмярка 16.1, която е насочена към създаване на иновации. По нея вече се прилага подкрепа в 26 страни и в повече от 100 национални и регионални програми за развитие на селските райони. Мярката е насочена към подпомагане на оперативни групи, това е начин на сдружаване, определен по силата на Закона за задълженията и договорите. Тази форма за допустим кандидат е предвидена в програмата с цел да облекчи в максимална степен процеса. „Това е възможно най-лесния начин за сдружаване, за да се реализира подобна инициатива“, разказва Милен Кръстев, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ. Марката е насочена към подпомагане на дейности с потенциал за иновации.

„Иновацията обаче не може да бъде определена предварително, прави се експеримент и тестване, а крайният резултат показва дали е налице или не. Иновацията най-общо е нова идея, която е доказана като успешна в практиката. Тя може да бъде от всякакво естество – нов продукт, процес, технология, метод на работа и или нещо друго, уточни Кръстев.

Идеята на мярката е да се намери решение за обединение на селскостопански производители, които работят в една и съща сфера и са изправени пред един и същи проблем. Предоставя се възможност те да влязат в контакт с научноизследователски екип или други участници в оперативната група, които да спомогнат за реализирането на проекта. По този начин земеделският стопанин ще намери решение за проблемите си със съдействието на научните среди.

Не може без земеделски стопани

В оперативните групи като допустими кандидати задължително трябва да участват земеделски стопани. В групите може още да се включат научни институти или опитни станции, както и висши училища, които са в сферата на селското стопанство или ветеринарната медицина. Освен това участници може да бъдат неправителствени организации, малки и средни предприятия в областта на преработката на храни, както и консултантски организации.

За да бъдат допустими за подпомагане, оперативните групи предоставят договор по Закона за задълженията и договорите. В него трябва ясно да са упоменати задачите и отговорностите на всеки един от участниците и други детайли, които са част от насоките, необходими за оценяване на проекта и неговото реализиране.

Разходите

Допустимите разходи проектите се делят на две категории – текущи разходи за сътрудничество и преки разходи за изпълнение на проекта. Текущите разходи за сътрудничество предоставят възможност оперативната група да определи екип от експерти, които се занимават с административната дейност и управляват проекта. Към тях спадат разходи като възнаграждения, наем на офис, консумативи-например електрическа енергия, както и всякакви други разходи, свързани с административната дейност. Подпомагането се предоставя под формата на стандартна таблица за опростени разходи. Въз основа на трудовите договори за ангажиране на служители и договорът за наем се предоставя подпомагане и за всички останали разходи, които произтичат от това сътрудничество.

Преките разходи – тук вече става дума за същинското изпълнение на проекта и дейностите, насочени към решаване на проблема. Те се делят на две категории – преки неинвестиционни разходи, които се покриват на 100%. Те могат да бъдат за торове, препарати и семена, възнаграждения на лица, които са пряко ангажирани с изпълнение на дейности по проекта, както и външните услуги под формата на извършване на обработки, които са необходими за стопанството или разходи, които са свързани с активи, предоставени за ползване за нуждите на проекта, които са собственост на член на оперативната група. Има механизъм, по който да се поемат тези разходи, за да се реализира проекта.

Другата категория са преките инвестиционни разходи. Допустими под формата на подпомагане и амортизации, частично поемане за периода на изпълнение на проекта, разходи за закупуване и право на ползване на софтуер, компютри, дронове, дигитални инструменти.

Основните документи, които съпровождат проектните предложения са договорът по закона ЗЗД, както и план за действие по образец, който е предвиден в насоките. В него се посочват кои са участниците, какъв е проблемът, какви са предвидените дейности, какви са целите на проекта, с какви индикатори ще бъдат обследвани и дали ще бъдат постигнати крайните резултати. Уточнява се също така какви ще бъдат методите за популяризиране на резултатите от проекта. Успешният проект е крайната цел. В този случай идеята е той да намери приложение в други земеделски стопанства, които са изправени пред същия проблем. Бюджетът за предстоящия приема е 20 милиона евро, максималният размер на един проект е 450 хиляди евро. Максималният размер на текущите разходи, които са свързани с администриране на този проект за сътрудничество са в размер на 35 000 евро годишно за периода на изпълнение на плана, който може да бъде максимум четири години.