Министрите по селско стопанство на всяка от провинциите в Германия постигнаха споразумение за прилагането на реформираната ОСП, като планират да се насочат 47% от разходите за селско стопанство към постигане на екологични цели.

По време на среща в Берлин през миналата седмица (25-26 март), 16-те провинции изготвиха документ озаглавен „Национален проект за ОСП след 2023 г.“, където са изложени техните виждания как да се прилага ОСП в Германия. Министрите призовават 25% бюджета за директни плащания да се използва за еко-схеми, както и да има нарастващо годишно прехвърляне на средства от Стълб 1 към Стълб 2, в размер на 11% през 2024 г., 12.5% през 2025 г. и 15% през 2026 г. Предвиждат се също 5% за екологични условия (като например, оставяне на част от площите като необработваеми) и 2% за обвързана подкрепа на овце, кози и крави с телета.

Г-н Волфрам Гюнтер, министър по селско стопанство на Саксония, като председател на срещата заяви, че компромисното споразумение е постигнато след обсъждания, продължили 33 часа и добави, че усилието напълно си е заслужавало. Според него, „в момента се прилага селскостопанска система, от която не са доволни нито потребителите, нито производителите, нито организациите, които защитават околната среда, климата, биоразнообразието и хуманното отношение към животните“. Постигнатото споразумение ще позволи да се изпълни „тежката рамка“ на стратегията „От фермата до трапезата“ и Зелената сделка. Също така, министърът на Саксония изтъкна, че трябва „да се държат под око перспективите за доходите на земеделските стопани“.

Според правителството на Саксония, решението на министрите ще означава, че от общо 6 млрд. евро годишен бюджет на Германия за ОСП, 3.5 млрд. евро ще бъдат използвани за „устойчиво развитие и публични блага“. Министърът по селско стопанство на Саксония добави, че „продължава напредъка към целта от 100%“. Министърът призова също федералното правителство на Германия да „одобри и приложи това единодушно решение“, като изрази надежда, че европейските съ-законодатели вече ще постигнат споразумение по време на триалозите.

Министърът каза също, че за тях е важно да са уверени, че „няма да се прилагат повече тавани и намаления на плащанията“. Обърна внимание, че „вече е премахнато неравностойното положение на стопанствата с източна Германия“.

Сделката на 16-те министри на провинции предвижда също осигуряване на допълнително подпомагане на младите земеделски стопани, като за целта ще бъде заделен 2% от бюджета за директни плащания, което ще позволи допълнително финансиране от приблизително 70 евро/ха за стопанство до 120 ха. С цел намаляване на административната тежест за дребните земеделски стопани, в споразумението се предвижда да отпадане системата с права за плащане за тези стопанства. Също така контролът за дребните земеделски стопани трябва да е значително опростен „където е подходящо“.

Документът съдържа и предложение за еко-схеми, включително доброволно увеличаване на непроизводствените площи (като например, площи под угар или елементи на пейзажа, засаждане с цъфтящи цветя на зони или ивици в обработваеми площи). Ще се предприемат действия за още по-диверсифицирано засаждане, с най-малко 10% бобови култури и най-малко 5 различни вида плодове. Г-жа Юлия Кльокнер, федерален министър на селското стопанство (също присъства на срещата като гост и съветник). Тя заяви след срещата, че е напълно „реалистично“ заделянето на 25% от бюджета за директни плащания за изпълнение на еко-схеми, като обърна отново внимание на тяхната позиция, че „дейностите, насочени за опазване на околната среда, не са включени единствено в еко-схемите“.

Според нея „се изисква много от селското стопанство, но са готови да съдействат и да се движат заедно с промяната на системата, докато има баланс между икономическите, екологични и социални аспекти“. Също така, г-жа Кльокнер подчерта важността на осигуряването на продоволствената сигурност, „поради което гарантирането на доходите на земеделските стопани е важен аспект на ОСП“. Вследствие на споразумението на министрите по селско стопанство на 16-те провинции,

Асоциацията на фермерите в Германия предупреди за настъпването на „сериозни намаления в субсидиите за фермерите“. Г-н Йоаким Руквид, председател на асоциацията, остро критикува компромисното споразумение на 16-те министри. Той посочи, че „това ще предизвика структурни промени“, а „прехвърлянето на средства от Стълб 1 към Стълб 2 е сериозно, без да има никакви гаранции, че тези средства ще бъдат използвани напълно от фермерите“. Според него, вследствие на това споразумение, ще настъпят „драстични намаления от 40% на директните плащания“. Той добави, че тези намаления могат да бъдат ограничени „ако еко-схемите и агро-екологичните интервенции по Стълб 2 се изготвят по такъв начин, че да гарантират използването на тези преразпределени средства“. От асоциацията вече са направили предложения за „прости, привлекателни и ефективни екологични мерки, с икономически интерес“.

Източник: МЗХГ