CAP – HOT SPOT

Ние от „Асоциация на земеделските производители в България” (АЗПБ) стартираме настоящата информационна кампания  по проект „CAP – Hot Spot“, с цел да повишим  общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП).  Сред целите ни е да покажем и как ОСП помага да се постигне балансирано развитие на селските райони, както и за начините, по които тя подпомага селското стопанство, за да отговори на глобалните предизвикателства, оказващи влияние върху всички нас. Дейностите, които сме предвидили  ще се проведат в рамките на 12 месеца, в периода: юли 2018 г. – юни 2019 г.

Защо ОСП е толкова важна за ЕС и защо се нуждаем от ОСП  са два много важни въпроса, на които нашата кампания има задачата да отговори.

Проектът цели да покаже как ОСП чрез споделяне на най-добрите практики ще позволи на участниците в селските райони и на други заинтересовани страни да се учат един от друг, както и да се справят успешно с предизвикателства при изпълнението на приоритетите на Комисията –жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси, балансирано развитие на селските райони, създаване и растеж на работни места.

Чрез използване на редица инструменти, нашата цел е да повишим  познанията на участниците чрез релевантна информация за това:

  • Как ОСП помага на земеделските стопани да стабилизират доходите си и по този начин създава положителни ефекти от гледна точка на заетостта в селските райони;
  • Как възможностите, предлагани от ОСП, помагат на земеделските стопани да увеличават инвестициите си, да развиват своята конкурентоспособност, да реагират по-добре на пазарните тенденции,  да гарантират продоволствената сигурност и опазването на околната среда;
  • Как ОСП допринася за опазването на околната среда, климата, биоразнообразието и за подобряване на качеството на живот в селските райони.

С настоящата кампания ние целим да насърчим и вдъхновим младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като  привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.

За АЗПБ

През 2004 г. предприемачи в областта на земеделието, водени от желанието за развитие на конкурентен и устойчив агросектор основават Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ). Вече 14 години тя е реалният глас на българския фермер, защитаващ интересите на своите членове и на широката земеделска общност, както и ключов инициатор за прозрачен диалог между заинтересованите страни при формулирането на политиката в сектора.

Асоциацията обединява фермери от различни региони на страната, които са представители на всички основни направления в селското стопанство.

(вижте повече….)

Целевите групи на нашата информационна кампания „CAP – Hot Spot“ са:

  • Фермери от всички браншове на сектора;
  • Живеещите в селските райони;
  • Живеещите в градовете (особено млади хора и семейства в градовете);
  • Студенти и деца;
  • Специализирани медии;
  • Институции, НПО, бизнес, работещите в сферата на образованието.

Свържете се с нас

Политика за съгласие

Контакти

Тел.: +359 2 951 62 65

е-mail: info@azpb.orgGeorgieva@azpb.org

Адрес

гр. София, пощ. код 1606

Ул. „Владайска“, № 29, ет.1, офис 8

 

Информационната кампания се изпълнява по Договор № AGRI 2018-0218, с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Цялата публикувана информация на сайта отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

За връзка с екипа на проекта:

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  В БЪЛГАРИЯ /АЗПБ/

България

адрес: гр. София, пощ. код 1606

ул. „Владайска“, № 29, ет.1, офис 8

тел.: +359 2 951 62 65

е-mail: Georgieva@azpb.org

интернет страница на кампанията: http://osp.bg/